Sư phụ của sư phụ gọi là gì

- Cha vua (người phụ vương chưa từng làm vua) : Quốc lão- Cha vua (người phụ thân đã từng làm vua rồi truyền ngôi mang lại con) : Thái thượng hoàng- Mẹ vua (chồng chưa từng làm vua) : Quốc mẫu- Mẹ vua (chồng đã từng làm vua) : Thái hậu- Anh trai vua : Hoàng huynh- Chị gái vua : Hoàng tỉ- Vua : Hoàng thượng- Vua của đế quốc (thống trị các nước chư hầu) : Hoàng đế- Em trai vua : Hoàng đệ- Em gái vua : Hoàng muội- Bác vua : Hoàng bá- Chú vua : Hoàng thúc- Vợ vua : Hoàng hậu/Hoàng hậu nương nương- Cậu vua : Quốc cữu- Cha vợ vua : Quốc trượng- Con trai vua : Hoàng tử- Con trai vua (người được chỉ định sẽ lên ngôi) : Đông cung thái tử/Thái tử- Vợ hoàng tử : Hoàng túc- Vợ Đông cung thái tử : Hoàng phi- Con gái vua : Công chúa- Con rể vua : Phò mã- Con trai trưởng vua chư hầu : Thế tử- Con gái vua chư hầu : Quận chúa- Chồng quận chúa : Quận mã

II. Xưng hô: (không viết hoa)- Vua tự xưng :+ quả nhân: dùng đến tước nào cũng được.+ trẫm: chỉ đến Hoàng đế/Vương.+ cô gia: chỉ dùng mang đến Vương trở xuống.- Vua gọi các quần thần : chư kkhô nóng, chúng khanh- Vua gọi cận thần (được sủng ái) : ái khanh- Vua gọi vợ (được sủng ái) : ái phi- Vua gọi vua chư hầu : hiền hầu- Vua, hoàng hậu gọi con (khi còn nhỏ) : hoàng nhi- Các con tự xưng với vua cha: nhi thần- Các con gọi vua cha: phụ hoàng- Các nhỏ vua gọi mẹ: mẫu hậu- Các quan tâu vua : bệ hạ, thánh thượng- Các thê thiếp (bao gồm cả vợ) Lúc nói chuyện với vua xưng là : thần thiếp- Hoàng thái hậu nói chuyện với các quan tiền xưng là : ai gia- Các quan tự xưng Khi nói chuyện với vua : hạ thần- Các quan tiền tự xưng Khi nói chuyện với quan liêu to lớn hơn (hơn phẩm hàm) : hạ quan- Các quan lại tự xưng với dân thường: bản quan- Dân thường gọi quan: đại nhân- Dân thường khi nói chuyện với quan tiền xưng là : thảo dân- Người làm các việc vặt ở cửa quan liêu như chạy giấy, dọn dẹp, đưa thư, v.v… : nha dịch/nha lại/không đúng nha- Con trai nhà quyền quý thì gọi là : công tử- Con gái nhà quyền quý thì gọi là : tiểu thư- Đầy tớ vào các gia đình quyền quý gọi ông chủ là : lão gia- Đầy tớ trong các gia đình quyền quý gọi bà chủ là : phu nhân- Đầy tớ vào các gia đình quyền quý gọi con trai chủ là : thiếu gia- Đầy tớ vào các gia đình quyền quý tự xưng là (Khi nói chuyện với bề trên): tiểu nhân- Đứa con trai nhỏ theo hầu những người quyền quý thời phong kiến : tiểu đồng- Các quan liêu thái giám Lúc nói chuyện với vua, hoàng hậu xưng là : nô tài- Cung nữ chuyên phục dịch xưng là : nô tì- Ngoài ra, đối với các quan tiền còn có kiểu thêm họ vào trước chức tước, thành tên gọi. Ví dụ : Quách công công, Lý tổng quản, Lưu hoàng thúc…