SLEIGH LÀ GÌ

sleigh trong tiếng exposedjunction.comệt phép tịnh tiến là: xe trượt tuyết (tổng những phép tịnh tiến 1). Phép tịnh tiến theo văn cảnh với sleigh chứa tối thiểu 41 câu. Trong các các hình khác: How vì chưng you get all the presents in the sleigh? ↔ làm thế nào ông nhằm hết đống đá quý lên xe cộ trượt tuyết được? .
*

*

When we had icy roads và one sister was ill, young, strong brothers pulled her to lớn the meetings on a sleigh.

Bạn đang xem: Sleigh là gì


Một lần nọ khi đường xá bị che băng cùng một chị bị bệnh, thì gồm mấy anh trẻ em tuổi mạnh khỏe đưa chị đi họp bởi xe trượt tuyết.
By May almost 200 more Saints from thành phố new york had made their way khổng lồ Kirtland—some by sleigh or wagon, but most by barge on the Erie Canal and then by steamboat or schooner across Lake Erie.
Đến mon Năm, sát thêm 200 Thánh Hữu từ bỏ New York tìm tới Kirtland—một số bạn đi bằng xe trượt tuyết hoặc xe bò, nhưng phần nhiều thì đi bởi sà lan trên Kênh Erie và rồi bởi tàu thủy chạy bằng hơi nước hoặc bằng thuyền khơi ngang qua hồ Erie.
They traveled over 250 miles khổng lồ Kirtland by sleigh, in the middle of an especially severe winter, Emma being pregnant with twins.
Họ đi rộng 400 kilômét mang lại Kirtland bằng xe trượt tuyết, ở giữa một mùa đông rất tự khắc nghiệt, Emma mang tuy nhiên thai.
And perhaps at evening I see the hunters returning with a single brush trailing from their sleigh for a trophy, seeking their inn.

Xem thêm: Cách Nuôi Gà Tre Mau Lớn Và Phát Triển Tốt Không Phải Ai Cũng Biết


Và chắc rằng vào buổi tối, tôi thấy các thợ săn quay trở lại với một bàn chải dấu từ xe trượt tuyết của mình cho một danh hiệu, tìm kiếm kiếm công ty trọ của họ.
In 1920, Vacquier escaped the Russian Ciexposedjunction.coml War with his family, taking a horse-drawn sleigh across the ice of the Gulf of Finland to lớn Helsinki, then moexposedjunction.comng lớn France & (in 1923) lớn the United States.
Năm 1920, Vacquier thoát li khỏi kháng chiến Nga, đi qua vịnh Finland mang đến Helsinki bằng xe con ngữa trượt tuyết, sau đó đến Pháp với (năm 1923) mang lại Hoa Kỳ.
Around the world, Percherons are used for parades, sleigh rides and hayrides, as well as being used to pull carriages in large cities.
Trên ráng giới, Percherons được sử dụng cho những cuộc diễu hành, cưỡi xe trượt tuyết cũng giống như được áp dụng để kéo toa xe trong những thành phố lớn.
Tuy nhiên, cưỡi một nhỏ nai sừng tấm, hoặc sử dụng nó nhằm kéo xe trượt tuyết đã làm được thử tại những trang trại là tốt.
Danh sách truy vấn vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M