Hướng dẫn áp dụng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ở tiểu học trong điều kiện thực tế việt nam

Module tu dưỡng liên tục Tiểu học tập - Module 30: Hướng dẫn vận dụng phân tích công nghệ sư phạm áp dụng sinh hoạt đái học vào ĐK thực tế Việt Nam

Bạn đang xem: Hướng dẫn áp dụng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ở tiểu học trong điều kiện thực tế việt nam

*
DownloadVui lòng download xuống để xem tư liệu đầy đủ

Module Tiểu học tập 30: Hướng dẫn vận dụng nghiên cứu công nghệ sư phạm áp dụng nghỉ ngơi tiểu học trong ĐK thực tiễn toàn quốc có ba câu chữ chính, trình diễn những mẫu report nghiên cứu và phân tích khoa học sư phạm áp dụng, một số vấn đề cần để ý lúc viết report nghiên cứu kỹ thuật sư phạm ứng dụng và tư liệu xem thêm trong báo cáo nghiên cứu công nghệ sư phạm áp dụng.


*

Nội dung Text: Module tu dưỡng liên tục Tiểu học - Module 30: Hướng dẫn vận dụng nghiên cứu và phân tích công nghệ sư phạm ứng dụng sinh sống tiểu học trong ĐK thực tế Việt Nam
c t= h>c bao gồm h59ng dBn) cDa GV: 1. MBu báo cáo nghiên c7u khoa h>c s5 phNm 7ng dOng. 2. M/t sQ RiSm cTn l5u ý Lúc vic s5 phNm 7ng dOng. 3. Tài liXu tsay đắm khYo vào báo cáo nghiên c7u khoa h>c s5 phNm 7ng dOng. Module này R5c phd thông. Vì vgy, vào quá trình t= h>c, các bNn đề nghị đắm say dOng hẳn nhiên module này tài liXu: Nghiên c7u khoa h>c s5 phNm 7ng dOng cDa B/ Giáo dOc với lào tNo ho
c cDa D= án ViXt Ba xây dựng tm nnm 2009. * Ccu trúc cDa module Module R5c, t= nghiên c7u cDa GV. Các b59c th=c hiXn viXc t= h>c, t= nghiên c7u theo tài liXu này bao g+m: B!"c 1. GV bic tgp. B!"c 2. GV th=c hiXn lTn l5c tgp. B!"c 4. GV R5c và suy nghz v^ mOc tiêu R
c td ch7c phQi h

c tgp. — T= th=c hiXn ho
c phQi h

i những ban bố ph.n h
i. — ChuCn bE FGy FI các tài li9u, trang thi*t bE ph=c v= mang lại vi9c th#c hi9n những hoMt FNng theo tPng nNi dung h/c t1p. B. MỤC TIÊU1. MỤC TIÊU CHUNG NCKHSPVD gồm nhiYu FiZm khác v>i các NCKH giáo d=c hoi trải qua vi*t cùng ph_ bi*n báo cáo. Vi9c vi*t, trình bày và Fcng t.i mNt báo cáo cdng là vi9c ph_ bi*n bí quyết làm cho mNt tác FNng m>i mang lại F
ng cdng nhh khác bi9t cIa mNt report NCKHSPVD v>i những báo cáo NCKH/sáng sủa ki*n gớm nghi9m không giống.2. MỤC TIÊU CỤ THỂ — Gi>i thi9u mang đến GV/CBQL bi*t Fhnc mou cIa mNt report NCKHSPVD cùng giải pháp trình bày theo mou Fó. Nhang FiZm thu1n lni và cạnh tranh khcn khi th#c hi9n vi9c trình bày cùng ph_ bi*n mNt báo cáo NCKHSPVD Fpi v>i các trhqng tiZu h/c cIa Vi9t Nam hi9n ni — hh>ng gi.i quy*t và khrc ph=c. — GV/CBquốc lộ tất cả thZ t# vi*t, trình bày cùng ph_ bi*n cách ti*n hành tác FNng cIa mình FZ có lMi hi9u qu. trong FiYu ki9n vùng miYn Fng thqi, qua tr.i nghi9m những lGn th#c nghi9m cdng nhh quá trình vi*t, ph_ bi*n k*t qu. FY tài, mui GV t# rút ít ghê nghi9m Fhnc tP.. F
ng nghi9p và b.n thân FZ các gi.i pháp FY xu^t bao gồm tính 7ng d=ng th#c tiyn cùng Fi vào Fhnc th#c tiyn. — K*t qu. cIa những s.n phCm NCKHSPVD này cùng v>i quy trình v1n FNng cIa ngành, các hoMt FNng c= thZ vào mui công ty trhqng sz Fáp 7ng v>i yêu cGu th#c t* Fng v?n b
n m(t mBu báo cáo NCKHSPHD. 2. TL kết thúc m(t report NCKHSPHD theo chuNn quPc t8. 3. Có ý thTc ti8p cVn và phW bi8n các NCKHSPHD trong trXYng h!c, phZc vZ cho các công vic chuyên môn nghip vZ.II. PHƯƠNG TIỆN — Tài liu: Nghiên cTu khoa h!c sX pyêu thích Tng dZng — DL án Vi Bc, 2009. — Máy tính nPi có Internet. — Các tài liu NCKH, sáng sủa ki8n khiếp nghim mà GV jã tlng thLc hi .III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾUHoạt đụng 1. Tìm phát âm chủng loại report theo chuẩn quốc tế một nghiên cứu công nghệ sư phạm áp dụng.THÔNG TIN CƠ BẢN1. Mẫu báo cáo nghiên cứu và phân tích kỹ thuật sư phạm ứng dụng theo chuẩn quốc tế lúc sáng tao ra biện pháp làm mmày, GV tW chTc có tác dụng thn cách jó trên m(t psi vi mBu cZ tho (m(t nhóm hoqc m(t sPhường đội HS). K8t qu
thLc nghim jXsc jo j8m b>ng h thPng những công cZ jã jXsc trình bày cZ tho trong Module TH 29. Vic ti8p theo là ph
cva nó. Thông thXYng ngXYi ta thLc hi công vic này b>ng phương pháp vi8t m(t report. wây là bXmc cuPi cùng cva quy trình nghiên cTu. M u report gi$i thi %u trong tài li %u này j)*c thi +t k + theo h)$ng ti +p c,n report nghiên c-u tác j .ng theo chuNn quPc t8. Có ngh4a là, khi th6 hi%n báo cáo theo m u này, GV có th6 trao j7i biết tin ko ch8 trong62 | MODULE TH 38 ph"m vi tr#$ng h%c, qu &n huy"n, t)nh/thành ph + nhưng mà còn có th1 trên ph"m vi qu+c t 0. M5t m6u báo cáo hoàn ch;nh s= g>m nh?ng n5i dung sau1. Tiêu CD Tên tác giE với tF chGc Tóm tHt GiJi thiKu PhMNng pháp Khách th1 nghiên cGu ThiPt kP. Quy trình To lMVng Phân tích d? liKu và kPt quE Bàn luZn KPt luZn và khuyPn ngh< Danh m>c tài liKu tsi mê khEo Ph> l>c Báo cáo kPt quE NCKHSPbD là m5t vcn bEn cầm tHt quy trình, kPt quE thdc nghiKm. Kèm theo Có là nh?ng bàn luZn C>ng thVi CMa ra nh?ng khuyPn ngh< C1 biKn pháp sáng tgo Cã CMic thdc nghiKm tất cả th1 Gng d>ng vào thdc tijn m5t bí quyết hiKu quE nhkt. Yêu cmu cmãng cầu báo cáo là phEi CMic viPt ngHn gon, xúc tích, hàm chGa lMing thông tin cmn thiPt, dj hi1u và thuyPt ph>c ngMVi Coc. Theo m1u qu+c t 0, thông thMVng, m5t báo cáo CMic viPt khoEng dMJi 5.000 tu, bao g>m phmn báo cáo thiết yếu cùng phmn ph> l>c. Các yêu thương cmu c> thmột trong các m5t báo cáo Tên $% tài Trong m5t NCKHSPbD, viKc chon CD tài phEi c> th1, rõ ràng tZp trung vào các yPu tw: — Phgm vi CD tài: GiEng dgy, giáo d>c HS hozc QLGD.1 Tài li%u D( án Vi%t B.. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TIỂU HỌC | 63 Ví d$: Ph"m vi gi(ng d"y: Li(u tất cả làm cho t0ng h4ng thụ h6c t7p c9a HS hay là không Khi ta t
ch4c dAy h6c thBc tC tAi những di tích lịch sử EFa phGHng vJi nhKng nLi dung lFch sN c9a lJp 5? Ph"m vi giáo d/c: Vi(c gQp gR, trao E
i vJi ph$ huynh mLt mon mLt lVn li(u bao gồm có tác dụng giWm sX giY b< h6c không lí do c9a HS A hay không? Ph"m vi QLGD: Thu th7p báo cáo phWn h^i t_ HS 1 tháng/1 lVn li(u tất cả làm cho vi(c dAy h6c 4ng d$ng công ngh( thông báo c9a GV t0ng lên giỏi không? — Tên Ee tài g^m có bố thành tX: • NLi dung nghiên c4u là gì? (ước ao Eii gì Lúc thBc hi(n can thi(p/tác ELng?) • Nghiên c4u EGic thBc hi(n k Eâu? Trên EXi tGing nào? • Tên c9a tác ELng (bi(n pháp mJi) là gì? Chúng ta tất cả thn gắng E
i tr7t tB c9a tía thành tX này trong những khi viCt tên mLt Ee tài. Ví d$: GiWm tp l( HS lJp 2 TrGYng tinu h6c Nà SWn viCt sai âm n, l trong các bài xích viCt v0n brng phương pháp t
ch4c đến HS luy(n E6c trGJc lJp trGJc Lúc thBc hi(n những bài bác viCt v0n ss có tác dụng giWm tp l( HS viCt không đúng âm n, l tAi lJp 2 TrGYng tinu h6c Nà SWn. Tên Ee tài nghiên c4u bao gồm thn viCt dGJi dAng câu h ch4c đến HS lJp 2 TrGYng tinu h6c Nà SWn luy(n E6c trGJc lJp li(u có có tác dụng giWm giWm tp l( sX bài bác viCt sai âm n, l hay không? Tên Ee tài EGic viCt dGJi dAng câu khtng EFnh: GiWm tp l( HS viCt không đúng âm n, l trong số bài xích làm v0n c9a HS lJp 2 TrGYng tinu h6c Nà SWn brng biện pháp luy(n E6c trGJc khi viCt bài xích. Tên tác giW và t

Xem thêm: Chế Độ Cool Là Gì? Chế Độ Dry Là Gì? Nên Chạy Điều Hòa Ở Chế Độ Cool Hay Dry?

ch4c EGic trình diễn theo mzu sau:64 | MODULE TH 38Nguy$n V(n An — Tr-.ng Ti0u h2c Lê Ng2c HânTr8n V(n Hoà — Tr-.ng Ti0u h2c Lê Ng2c HânNguy$n V(n Nam — Tr-.ng Ti0u h2c Lê Ng2c HânHoàng Th= Thuý — Tr-.ng Ti0u h2c Lê Ng2c HânN?u gồm tB nhì tác giD trE lên, c8n H-a thương hiệu chI biên E v= trí H8u tiên. N?unhững tác giD E những tN trình độ, tr-.ng khác nhau, thuQc nhiRu tN chSckhác biệt, yêu cầu H-a tên cIa các tác giD vào thuộc mQt tN, mQt tr-.ng,mQt tN chSc vào thuộc mQt nhóm v= trí.Tóm t%tUây là ph8n vi?t cô H2ng vR bWi cDnh, mXc Hích, quy trình và các k?t quDbao gồm tất cả H-m. Ng-.i nghiên cSu cóth0 vi?t tB mQt H?n cha câu H0 cầm t^t cho m_i nQi dung. Ph8n bắt t^t chbnên gồm HQ lâu năm tB 150 H?n 200 tB H0 ng-.i H2c hình dung bao gồm vR quátrình cùng k?t quD nghiên cSu Hã Hht H-n nghiên cSu. Có th0 nêu s c8n thi?t cIa vi>c thc hi>n biện pháp làm cho mmicố kỉnh th? phương pháp làm cn. U0 làm cho sâu s^c hjn đến ph8n gimày thi>u, GV nêngimày thi>u mQt vài tài li>u hopc công trình xây dựng nghiên cSu g8n nhit có liênquan liêu H?n sáng sủa tho mmày cIa bản thân góp ng-.i H2c bi?t H-c làmnày chI y?u thuy?t phXc ng-.i H2c vR giDi pháp vậy th? nhưng bản thân H-a racùng Hã ti?n hành thc nghi>m.Trong ph8n cuWi cIa mXc gimi thi>u, GV bắt buộc trình diễn rõ vin HR nghiêncSu như thế nào sx H-m.Ví dX:Vin HR nghiên cSu: Li>u vi>c dhy h2c thi di tích gồm làm t(ng hSng thú h2ctp cIa HS HWi vmày nQi dung l=ch s lmp 5 tốt không? Vin HR này Hã H-c dhy h2c thi di tích lịch sử tất cả có tác dụng t(ng hSng trúc h2c tpcIa HS HWi vmi nQi dung l=ch s lmp 5.Ph-.ng phápPh8n ph-jng pháp, GV vi?t và mô tD khái quát vR: khách hàng th0 nghiên cSu,thi?t k? H-n, những phép Ho, thu thp dr li>u, tiến trình với những kthu 69 tài li%u "()c nh-c ".n vào ph3n “Gi6i thi%u” c8a báo cáo. => có th> ph
bi.n nghiên cBu c8a bản thân trên phEm vi rGng, theo khuy.n cáo c8a tài li%u NCKHSPRD, chúng ta đề xuất sV dXng giải pháp trích dZn c8a Hi%p hGi Tâm lí h>c M_ (APA), ccng bao gồm th> tsi mê khbởi vì ret nhifu báo cáo vf phương pháp trích dZn này bên trên mEng mạng internet. Tài li%u tmê man khvị ghm: — Bài báo "lng bên trên tEp chí; — Sách, tài li%u liên quan; — Các trang mEng bên trên Internet. Ph" l"c Ph3n phX lXc c8a báo cáo ph
bi.n "f tài NCKHSPRD là npi cung cep cho ng(qi ">c nhrng chBng cB "ã thu thtp vào quy trình ti.n hành thuc nghi%m. =ây là nhrng dr li%u thô "ã "()c xV lí cùng sV dXng k.t qud vào báo cáo bao gồm. Ph3n này ccng dành "> cung cep thêm danh mXc tài li%u tsi mê khvị hw tr) nhrng "Gc gid muxn bi.t thêm biết tin "> nghiên cBu. Nên "(a vào ph3n này các tài li%u nh( phi.u hyi, câu hyi ki>m tra, k. hoEch bài h>c, tài li%u gidng dEy, bài ttp mZu cùng những sx li%u thxng kê đưa ra ti.t. — PhX lXc là nhrng sx li%u, dr li%u z dEng thô ch(a "()c xV lí. — PhX lXc là nhrng bdng bi>u minc hoE "> hiểu rõ thêm cho những k.t qud nghiên cBu "()c trình diễn vào ph3n bao gồm vln. — PhX lXc là blng hình t( li%u, k. hoEch bài xích gidng, bdng "o, thang "o, bdng ki>m, những bài xích ki>m tra c8a HS.2. Những dễ dãi và trở ngại Khi diễn đạt báo cáo nghiên cứu kỹ thuật sư phạm vận dụng theo chuẩn thế giới — Hi%n nay, thutn l)i ret l6n "xi v6i GV các tr(qng ti u h"c vào quy trình ti.n hành cùng vi.t report NCKHSPRD là vi%c Bng dXng máy tính xách tay vào các công vi%c trình độ chuyên môn "ang trz thành nhi#m v% b"t bu(c và mEng Internet "ã "()c l-p "t ".n h3u h.t các bên tr(qng. Bên cEnh "ó, GV ccng vi.t sáng sủa ki.n tởm nghi%m hàng nlm cần ít nhifu bao gồm nhrng t( duy và k~ nlng c3n thi.t "> ti.p ctn v6i phương pháp vi.t mGt báo cáo và ph
chBc NCKHSPRD "Et k.t qud txt nh(ng lEi gp khó khăn khln trong quá trình vi.t báo cáo k.t qud70 | MODULE TH 38 nghiên c"u với ph, bi.n đến 01ng nghi2p. Nh5ng lí bởi sau 0ây 0ã lúc.n h? ch
a thành công:+ KhF nGng sH dIng máy vi tính hLn ch. cần vi2c trình diễn những nOi dung report, những bFng biQu còn gSp nhiTu khó khăn khGn.+ Ch
_c nh5ng báo cáo c`n thi.t và cô 0?ng 0Q thQ hi2n.+ Hbn sâu n.p nghc với thói quen vi.t report khoa h?c truyTn th dàng.+ Vi2c kiQm ch"ng 0O giá chỉ trg và 0O tin chy cia d5 li2u th
_ng có tác dụng tGng tính thuy.t phIc và một cách khách quan. Tuy nhiên, GV cong bắt buộc k.t h_p ph`n di>n tF 0gnh tính 0Q hp tr_ cùng giFi phù hợp thêm vào cho các s< li2u 0gnh l
_ng. qây là bí quyết làm tương đối cạnh tranh khGn mang lại GV tiQu h?c bởi vì h? quen thuộc thrc hi2n những công vi2c mOt cách trang thiết bị, thI 0Ong. qQ kh^c phIc nh5ng cạnh tranh khGn này, tr
g xuyên ổn trao 0,i, bàn bLc, h?c thp tởm nghi2m vYi 01ng nghi2p vào quy trình ti.n hành nghiên c"u cùng thQ hi2n qua report NCKHSPxD.— Các bLn cong c`n l
u ý rbng: mpi nghiên c"u cia họ Khi thành công xuất sắc bao gồm thQ là r|t c`n thi.t mang lại 01ng nghi2p } nh5ng n~i tất cả nh5ng 0iQm t
~ng 01ng vT 0iTu ki2n. Ng
_c lLi, họ cong c`n 0
_c trao 0,i gớm nghi2m cia 01ng nghi2p } nh5ng n~i khác lúc h? giFi quy.t nh5ng hi2n trLng t
~ng tr 0ang gSp phFi cùng h? 0ã thành công xuất sắc. T|t cF nh5ng 0iTu 0ó c`n có mOt kiQu th"c trao 0,i th liBu là kEt quG hHc tIp 4c 4o bKng 4i5m s8 c/a các bài ki5m tra tr׀‬0 và xác suVt xGy ra ngWu nhiên p ≤ 0.05. Mc 4L Gnh h t!m những công c) *o *ã *-.c nghiên c2u, th5 nghi6m *7t hi6u qu9 phù h.p v=i m)c *ích thu th?p dA li6u cCa bản thân *F s5 d)ng. Trong quy trình s5 d)ng gồm thF nuốm *Mi, bM sung cùng *iPu chQnh l7i đến phù h.p. RSng thTi ph9i *9m b9o yUu tV b9n quyPn cCa công c) *o nhưng mà mình s5 d)ng. Các công c) *o có thF s-u t!m X các tài li6u, m7ng mạng internet cùng tZ *Sng nghi6p. khi s-u t m công c" *o, gia sư — ng"(i nghiên c )u c>ng v^n ph,i *,m b,o y.u t/ b,n quy0n lúc s1 d"ng. Tr-=c Khi s5 d)ng b` công c) *F thu th?p dA li6u, GV/ng-Ti nghiên c2u buộc phải tiUn hành vi6c th5 b` công c) *ó. Rây là vi6c có tác dụng c!n thiUt vị tZ tr-=c *Un nay, GV th-Tng thiUt kU *P kiFm tra, công c) *o không giống theo ghê nghi6m cCa b9n thân. Vi6c th5 công c) se giúp cho GV biUt *-.c rgng: R` rất khó có thể có phù h.p v=i HS tốt không? Phù h.p t=i m2c *` nào? Công c) *o li6u gồm có vPhường đến ta kUt qu9 nh- ta ao ước muVn giỏi không? M^u *F th5 công c) không c!n quá nhiPu cùng nUu phnghiền th5 *-.c thoc hi6n càng bên trên nhiPu m^u và nhiPu l!n thì càng tVt. Vi6c *iPu chQnh b` công c) sau mpi l!n th5 se hỗ trợ cho b` công c) g!n hqn v=i *Vi t-.ng với *o *-.c nhAng thông tin c!n *o, s5 d)ng tVt nhrt cho nghiên c2u. 4. tin tức trong b9ng thiUt kU nghiên c2u và thVng kê Ki"m tra Tác Ki"m tra tr()c tác ,-ng ,-ng sau tác ,-ngNhóm — Phxay kiFm ch2ngthiUt kU N1 O1 X O3 t — thử nghiệm theo cyp; — M2c *` 9nh h-Xng; — H6 sV t-qng quan lại.Nhóm *Vi O2 — O4 Phép kiFm ch2ngch2ng N2 t — kiểm tra theo cyp. Phép kiFm — Phnghiền kiFm ch2ng t — test ch2ng t — *`c l?p kiểm tra *`c l?p; — M2c *` 9nh h-Xng. a. Nhóm nghiên c2u thoc nghi6m là đội tiUn hành tác *`ng th5 nghi6m, *-.c kí hi6u là N1. b. Nhóm *Vi ch2ng là nhóm t-qng *-qng (hoyc ng^u nhiên) v=i nhóm thoc nghi6m, *-.c kí hi6u là N2.74 | MODULE TH 38c. Bài ki"m tra tr,-c tác /0ng c3a nhóm th6c nghi7m /,8c kí hi7u là O1. Bài ki"m tra tr,-c tác /0ng c3a team />i ch?ng /,8c kí hi7u là O2. Bài ki"m tra sau tác /0ng c3a team th6c nghi7m /,8c kí hi7u là O3. Bài ki"m tra sau tác /0ng c3a team />i ch?ng /,8c kí hi7u là O4.d. E team th6c nghi7m trong quá trình nghiên c?u /ã tiKn hành tác /0ng (can thi7p s, phNm m-i) vào m0t khoPng thQi gian. khi so sánh chênh l7ch giá trS mức độ vừa phải c3a bài xích ki"m tra sau tác /0ng cùng bài ki"m tra tr,-c tác /0ng c3a nhóm N1 (O3 — O1), ta dùng phép ki"m ch?ng theo cp, chu đáo /Kn m?c /0 Pnh h,^ng c3a tác /0ng với h7 s> t,_ng quan lại c3a kKt quP. các dãy /i"m s> tr,-c tác /0ng với sau tác /0ng c3a đội th6c nghi7m N1./. E đội />i ch?ng, th6c hi7n các tác /0ng (can thi7p s, phNm ca) vào khoPng thQi gian t,_ng ?ng v-i khoPng thQi gian tiKn hành trên nhóm th6c nghi7m. khi đối chiếu chênh l7ch giá bán trS trung bình c3a bài bác ki"m tra sau tác /0ng với bài xích ki"m tra tr,-c tác /0ng c3a nhóm N2 (O4 — O2), ta sử dụng phxay ki"m ch?ng t — chạy thử theo cp. E /ây vị ko th6c hi7n tác /0ng (can thi7p) thd nghi7m nên không cen tính toán m?c /0 Pnh h,^ng c3a tác /0ng cang nh, h7 s> t,_ng quan tiền c3a các dãy df li7u thu /,8c c3a team />i ch?ng N2.e. Khi th6c hi7n vi7c đối chiếu chênh l7ch giá chỉ trS trung bình nhì bài xích ki"m tra tr,-c tác /0ng c3a hai nhóm th6c nghi7m N1 với />i ch?ng N2 (O2 — O1), ng,Qi ta sử dụng phép ki"m ch?ng t — chạy thử /0c lgp. NKu kKt quPhường p ≤ 0.05, ta bao gồm th" kKt lugn: s6 khác bi7t vợ kKt quPhường mức độ vừa phải c3a nhì team thu0c N1 và N2 vợ bPn chlt cùng nhị đội này không t,_ng /,_ng v-i nhau vợ nmng l6c hnc tgp. NKu kKt quP.. p ≥ 0.05, ta bao gồm th" kKt lugn: s6 không giống bi7t vk kKt quPhường mức độ vừa phải c3a hai đội N1 cùng N2 là do những yKu t> ngou nhiên với lNi. BPn chlt c3a nhị đội này là nhị nhóm t,_ng /,_ng vk nmng l6c hnc tgp. pây là công vi7c quan tiền trnng cơ mà GV cen phPi biKt giải pháp th6c hi7n /" mô tPhường. s6 t,_ng /,_ng c3a nhì đội vào report nghiên c?u. Trong NCKH, nKu sd dvng nhị nhóm /" th6c hi7n m0t tác /0ng nhưng mà hai đội /ó không tồn tại s6 t,_ng /,_ng, kKt quPhường thu /,8c ko /Pm bPo tính khánh quan tiền.g. Các bài xích ki"m tra sau tác /0ng O3 với O4 c3a nhì đội N1 và N2 trP lQi câu hwi c3a vln /k nghiên c?u, ch?ng minh đến giP thuyKt nghiên c?u /ã / ra. p" đối chiếu chênh l7ch giá chỉ trS vừa đủ c3a N1 cùng N2 (O3 — O4), ta sd NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚPhường. Ở TIỂU HỌC | 75 d!ng phép ki*m ch-ng t — demo 23c l5p. Tính toán thù m-c 23 ;nh h 4. Trao "(i v+i ",ng nghi0p và gi3i yêu thích các thông tin vào b3ng sau "ây: B3ng thi
t k
nghiên cCu với thDng kê Ki"m tra Tác ,-ng Ki"m tra tr()c tác ,-ng sau tác ,-ngNhóm — Phxay kiOmthi
t k
N1 chCng t — thử nghiệm theo cQp; O1 X O3 — MCc "T 3nh hUVng; — H0 sD tUXng quan lại.Nhóm "Di O2 — O4 Phxay kiOm chCngchCng t — kiểm tra theo cQp Phnghiền kiOm — Phép kiOm chCng t — thử nghiệm chCng t — demo "Tc lp "Tc lp; — MCc "T 3nh hUVng.Nội dung 2 MỘT SỐ LƯU Ý KHI TRÌNH BÀY VÀ PHỔ BIẾN MỘT NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNGI. MỤC TIÊU — Sau Lúc nghiên cCu dứt nTi dung này, GV tất cả thO xác "cnh và nên tránh "Udc mTt sD lei thUfng mgc ph3i khi thhc hi0n mTt báo cáo NCKHSPkD. — GV — ngUfi thhc hi0n nghiên cCu th thhc hi0n "Udc mTt report NCKHSPkD "3m b3o "úng yêu thương cnu cùng tất cả thO ph( bi
n trong phom vi t(, trUfng, chống giáo dqc và "ào too, sV giáo dqc và "ào too hoQc trên phom vi c3 nU+c, thm chí trao "(i gớm nghi0m quDc t
. — GV — ngUfi thhc hi0n NCKHSPkD gồm ý thCc hXn vào vi0c thhc hi0n và trao "(i các nghiên cCu nhsm mqc "ích nâng cấp, c3i thi0n chtt lUdng công vi0c gi3ng doy, giáo dqc HS cua mình. w,ng thfi nâng cao trách nhi0m trong nhxng NCKH "3m b3o tính Cng dqng thhc tiyn. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚPhường. Tại TIỂU HỌC | 77II. PHƯƠNG TIỆN — Tài li&u: Nghiên c/u khoa h3c s5 ph7m /ng d:ng — D