Hướng dẫn 167 của ban tuyên giáo trung ương

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TUYÊN GIÁO -------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT phái mạnh ---------------

Số: 167-HD/BTGTW

Hà Nội, ngày 26 mon 12 năm 2015

HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 100-KL/TW, NGÀY 18 THÁNG 8 NĂM 2014 CỦA BAN BÍTHƯ VỀ VIỆC “ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, NẮM BẮT, NGHIÊNCỨU DƯ LUẬN XÃ HỘI”

Thực hiện tóm lại số 100-KL/TW, ngày18 tháng 8 năm năm trước của Ban túng thư tw Đảng về việc “đổi mới và nâng caochất lượng công tác làm việc điều tra, thế bắt, nghiên cứu dư luận làng hội”; sau khi thốngnhất ý kiến với Ban tổ chức Trung ương (công văn số 9419-CV/BTCTW, ngày 28tháng 7 năm 2015), Văn phòng tw (công văn số 5082-CV/VPTW/nb,ngày 03 tháng 8 năm 2015), bộ Tài bao gồm (công văn số 16210-CV/BTC-VI,ngày 03 mon 11 năm 2015), Ban Tuyên giáo trung ương hướng dẫn thực hiện mộtsố nội dung ví dụ như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- cửa hàng triệt và tiến hành thực hiệnquan điểm chỉ đạo của Ban túng bấn thư đến tất cả các cấp ủy, tổ chức triển khai đảng về bài toán đổimới và nâng cấp chất lượng công tác làm việc điều tra, chũm bắt, phân tích dư luận xã hội.

Bạn đang xem: Hướng dẫn 167 của ban tuyên giáo trung ương

- cải thiện nhận thức của cung cấp ủy,chính quyền các cấp về vai trò, tầm đặc trưng của công tác điều tra, rứa bắt,nghiên cứu giúp dư luận buôn bản hội trong công tác lãnh đạo, cai quản lý.

- Đổi new cơ chế, điều kiện, phươngthức hoạt động vui chơi của các cơ quan, tổ chức, thành phần làm công tác làm việc điều tra, cụ bắt,nghiên cứu vãn dư luận buôn bản hội và nâng cấp năng lực, trình độ chuyên môn chuyên môn của đội ngũcán cỗ làm công tác làm việc này; bức tốc sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức triển khai trongcông tác dư luận xã hội.

2. Yêu thương cầu

- Thực hiện nghiêm túc các nội dungchỉ đạo trong kết luận số 100-KL/TW của Ban túng bấn thư về câu hỏi “đổi new và nâng caochất lượng công tác làm việc điều tra, chũm bắt, phân tích dư luận làng hội”.

- Theo chức năng, trách nhiệm được giao,các cơ quan, đơn vị có tương quan chỉ đạo, rà soát soát, đôn đốc và triển khai thựchiện thay đổi và nâng cấp chất lượng công tác làm việc điều tra, cố kỉnh bắt, nghiên cứu dưluận làng hội.

- Việc thay đổi và nâng cao chất lượngcông tác điều tra, cố gắng bắt, nghiên cứu và phân tích dư luận thôn hội phải đảm bảo phù phù hợp vớitình hình thực tiễn của những địa phương, cơ quan, đơn vị đồng thời phải tất cả căn cứkhoa học, tất cả lộ trình, cách làm phù hợp, đáp ứng nhu cầu yêu cầu giao hàng công tác lãnhđạo, thống trị của cấp ủy, thiết yếu quyền các cấp.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Cửa hàng triệt, nâng cao nhận thứcvề vai trò, tầm đặc biệt của công tác làm việc điều tra, nạm bắt, phân tích dư luậnxã hội

Kết luận 100-KL/TW của Ban túng bấn thư chỉrõ:

- Điều tra, rứa bắt, phân tích dư luậnxã hội (sau đây call tắt là công tác dư luận xã hội) nhằm nắm bắt, tập hòa hợp kịpthời, sát thực tâm tư, tình cảm, ý chí, hoài vọng của quần chúng về các vấn đề,sự kiện gồm tính thời sự nội địa và cố giới, nhất là đối với những chủtrương, chế độ của Đảng với Nhà nước; giúp các cơ quan lãnh đạo, thống trị cóthể thêm thông tin tham khảo trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thựchiện các chủ trương, chế độ của Đảng, pháp luật ở trong nhà nước; là một trong khâuquan trọng, cần thiết trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện, nhận xét kếtquả thực hiện các nhà trương, cơ chế của Đảng và Nhà nước.

- cấp cho ủy đảng và thiết yếu quyền những cấpcần nhận thức rất đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của công tác điều tra, thế bắt,nghiên cứu dư luận làng hội; xác định đây là nhiệm vụ đặc trưng của cả hệ thốngchính trị, nhất là của cấp cho ủy và tín đồ đứng đầu cấp ủy đảng, cơ quan ban ngành từTrung ương mang lại địa phương; đề nghị quan tâm, chỉ đạo, triết lý hoạt động, cha trícán bộ, các điều kiện bảo đảm an toàn cho công tác làm việc này.

- công tác làm việc dư luận làng hội buộc phải bámsát trong thực tiễn xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai các chủ trương, chínhsách của Đảng, pháp luật trong phòng nước; bám sát đít những vấn đề, sự kiện mà lại Nhândân quan lại tâm; tiến hành theo yêu thương cầu, đề nghị của những cơ quan lại Đảng, nhà nước đểphục vụ công tác lãnh đạo, quản ngại lý, điều hành của cấp ủy, bao gồm quyền những cấp.

- Đối với các chủ trương, chủ yếu sách,dự án cách tân và phát triển kinh tế-xã hội đặc biệt quan trọng có tác động sâu rộng trong làng mạc hội,trước khi xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện và sau một thời hạn tổ chứcthực hiện phải thực hiện điều tra, ráng bắt, phân tích dư luận thôn hội.

2. Đổi mới, nâng cấp chất lượngcông tác điều tra, nỗ lực bắt, nghiên cứu dư luận làng mạc hội

2.1. Khiếu nại toàn tổ chức, máy bộ làmcông tác dư luận xóm hội

- tiếp tục củng cố, khiếu nại toàn tổ chứcViện phân tích Dư luận xóm hội ở trong Ban Tuyên giáo Trung ương. Viện Nghiên cứuDư luận buôn bản hội là cơ quan công ty trì, đầu mối chính tổ chức thực hiện điều tra, nắmbắt, nghiên cứu và phân tích dư luận làng mạc hội vào phạm vi đất nước hình chữ s và tu dưỡng chuyên môn,nghiệp vụ công tác dư luận xóm hội cho đội ngũ nhân viên cán bộ làm công tác làm việc tuyên giáo cấptỉnh, tp và hợp tác viên dư luận xã hội cấp trung ương.

- những thành phố trực trực thuộc trung ươngvà những tỉnh đại diện cho các khu vực trọng điểm, gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng,thành phố hồ nước Chí Minh, đề xuất Thơ, lặng Bái, Nghệ An, Đắk Lắk được ra đời phòng(trung tâm) nghiên cứu dư luận làng mạc hội ở những tỉnh ủy, tổ chức khác đang thành lậpphòng (trung tâm) dư luận xóm hội, liên tục kiện toàn, cải thiện chất lượng, hiệuquả hoạt động vui chơi của các phòng (trung tâm) này.

- các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trựcthuộc Trung ương, những tổ chức chính trị-xã hội ở tw chưa thành lậpphòng (trung tâm) dư luận làng mạc hội, tùy thuộc vào điều kiện vậy thể, thành lập phòng, bộphận hoặc bố trí cán cỗ chuyên trách làm công tác dư luận làng mạc hội (ưu tiên lựachọn cán bộ được đào tạo trình độ về tâm lý học, xóm hội học tập hoặc báo chí) trựcthuộc ban tuyên giáo cấp ủy, cơ sở cùng cấp. Biên chế của những phòng (trungtâm) dư luận làng mạc hội, bộ phận chuyên trách làm công tác dư luận xã hội nằm trongtổng biên chế đã có được cấp bao gồm thẩm quyền phân bổ cho địa phương, tổ chức, solo vị./.

- bộ phận làm công tác dư luận xóm hộiđặt dưới sự lãnh đạo, lãnh đạo trực tiếp của ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy,đảng ủy trực ở trong Trung ương, Ủy ban tw Mặt trận Tổ quốc nước ta vàTrung ương các tổ chức chính trị-xã hội, sự lãnh đạo của Ban Tuyên giáo Trungương cùng sự giải đáp về chuyên môn, nhiệm vụ của Viện nghiên cứu và phân tích Dư luận xóm hộithuộc Ban Tuyên giáo Trung ương; thời hạn gửi report dư luận buôn bản hội về ViệnNghiên cứu Dư luận làng hội theo quy định; có nhiệm vụ tham mưu góp ban tuyêngiáo cung cấp ủy chỉ đạo, giải đáp về siêng môn, nhiệm vụ cho hàng ngũ cán bộ nhân viên làmcông tác tuyên giáo và hiệp tác viên dư luận xã hội cung cấp quận, huyện với tươngđương.

2.2. Nội dung, cách tiến hành điềutra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận thôn hội

- ngôn từ điều tra, vắt bắt, nghiêncứu dư luận thôn hội cần bám sát việc xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai cácchủ trương, cơ chế của Đảng, nhà nước với quá trình ví dụ hóa những chủtrương, cơ chế đó tại địa phương, ngành, đoàn thể (nhất là các chủ trương,chính sách, dự án cải cách và phát triển kinh tế-xã hội quan lại trọng, có ảnh hưởng sâu rộngtrong xã hội, địa phương, ngành, đoàn thể); đều vấn đề, sự khiếu nại được đông đảocán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm.

- Việc thâu tóm và phản ảnh dư luận xãhội bắt buộc khách quan, trung thực, kịp thời và tương đối đầy đủ các luồng chủ ý dư luận xãhội; phân tích, chỉ ra nguyên nhân của các luồng chủ ý dư luận, trên cửa hàng đó,đưa ra mọi dự báo, khuyến cáo các giải pháp lãnh đạo, chỉ huy tuyên truyền, địnhhướng dư luận.

Đa dạng hóa hình thức, cách thức nắmbắt, tổng hợp tình hình dư luận thôn hội, phối hợp các hình thức: qua mạng lưới cộngtác viên dư luận buôn bản hội; qua những phương tiện thông tin đại bọn chúng trong cùng ngoàinước; qua báo cáo tình hình của các địa phương, cơ quan, đơn vị; qua câu hỏi đi thựctế để thế tình hình.

- Điều tra dư luận xóm hội đề nghị bảo đảmtính đại diện của những tầng lớp Nhân dân; bảo đảm an toàn tính xác thực, độ tin cậy,tính kịp thời của thông tin; xung khắc phục mọi hạn chế, sai sót trong các khâu:chọn vấn đề điều tra; lựa chọn phương pháp, bề ngoài điều tra; thi công phiếu câuhỏi điều tra; chọn mẫu (đối tượng) điều tra; tập huấn khảo sát viên; triển khaitrên thực địa; nhập dữ liệu, giải pháp xử lý và so với số liệu; viết report điều tra.Báo cáo điều tra dư luận xã hội phải bao gồm tính tổng hợp, gồm sự phân tích, sosánh, chuyển ra các dự báo, đề xuất, kiến nghị ship hàng công tác lãnh đạo, chỉ đạocủa cung cấp ủy, chủ yếu quyền những cấp với công tác thông tin tuyên truyền, định hướngdư luận thôn hội.

Đa dạng hóa hình thức, phương pháp điềutra, thăm dò dư luận thôn hội, kết hợp các hình thức: điều tra chọn mẫu bởi phiếuhỏi từ bỏ điền; điều tra qua năng lượng điện thoại; khảo sát qua thư năng lượng điện tử; điều tra quainternet.

- nghiên cứu và phân tích khoa học tập về dư luận xã hộiphải chú ý những kỹ năng và kiến thức mới có tương quan đến chuyên môn, nghiệp vụ côngtác nghiên cứu và phân tích dư luận buôn bản hội, duy nhất là lý lẽ hình thành dư luận xã hội: cơ sởnhận thức và đại lý xã hội của dư luận làng mạc hội: cách tiến hành tác động nhằm mục tiêu định hướngdư luận làng mạc hội để nâng cấp hiệu quả công tác làm việc này trong thực tế.

- tăng cường sự kết hợp giữa các cơquan, ngành, 1-1 vị, giữa trung ương với địa phương để khẳng định đúng, kịp thờicác nội dung, hiệ tượng và phương pháp điều tra, ráng bắt, phân tích dư luận xãhội.

Xem thêm: Làm Cách Nào Để Nhớ Nhanh Và Lâu, Nhớ Nhanh, Nhớ Mãi Tới Già

3. Tổ chức hoạt động và thực hiệnchế độ bỏ ra trả so với cộng tác viên dư luận xóm hội

3.1. Tổ chức hoạt động cộng tácviên dư luận xã hội

- Đội ngũ hiệp tác viên dư luận thôn hộicó trọng trách kịp thời vậy bắt, tập hợp, phản chiếu khách quan, trung thực các luồngý kiến, tâm tư, tình cảm, ý chí, nguyện vọng của những tầng lớp quần chúng. # về nhữngvấn đề, sự kiện có tính thời sự trong nước và ráng giới, nhất là đối cùng với cácchủ trương, cơ chế của Đảng cùng Nhà nước; khuyến nghị các giải pháp và tham giađịnh phía dư luận buôn bản hội (thông qua việc cung cấp tin chính thống); thamgia triển khai những cuộc khảo sát dư luận thôn hội.

- Mạng lưới hiệp tác viên dư luận xãhội phải đảm bảo an toàn có tổ chức cơ cấu hợp lý, thay mặt đại diện cho những ngành, đoàn thể và những giaitầng trong làng mạc hội. Cộng tác viên dư luận thôn hội phải đáp ứng đủ điều kiện, tiêuchuẩn địa thế căn cứ theo quy chế hoạt động vui chơi của cộng tác viên dư luận thôn hội bởi vì BanTuyên giáo Trung ương, ban tuyên giáo những tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộcTrung ương, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc vn và Trung ương những tổ chứcchính trị-xã hội ban hành; tiến hành nghiêm chế độ report định kỳ hoặc tự dưng xuấttình hình dư luận buôn bản hội tại địa phận mình phụ trách cùng với cơ quan cung cấp trên trựctiếp cai quản lý.

- con số cộng tác viên dư luận xóm hộicấp tw (do Ban Tuyên giáo tw trực tiếp quản ngại lý) trường đoản cú 50 đến 60người. Yếu tố và thời gian tham gia của cộng tác viên dư luận buôn bản hội cấpTrung ương vì Ban Tuyên giáo tw trực tiếp xem xét, quyết định.

- số lượng cộng tác viên dư luận xã hộicấp tỉnh, tp và tương tự (do ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảngủy trực nằm trong Trung ương, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc việt nam và Trungương những tổ chức thiết yếu trị làng mạc hội trực tiếp quản ngại lý) trường đoản cú 30 đến về tối đa ko quá35 người (riêng tp. Hà nội và thành phố Hồ Chí Minh, con số cộng tác viên bao gồm thểgiữ nguyên như hiện gồm hoặc xem xét, điều chỉnh theo lý giải này). Con số cộngtác viên dư luận làng hội cấp quận, huyện (do ban tuyên giáo huyện ủy trực tiếpquản lý) tự 15 đến đôi mươi người.

- yếu tắc và thời gian tham gia củacộng tác viên dư luận thôn hội cấp cho tỉnh và cung cấp huyện do ban tuyên giáo tham mưugiúp cấp cho ủy đảng cùng cấp xem xét, quyết định, cân xứng với tình hình thực tiễn củađịa phương, cơ quan, 1-1 vị.

3.2. Cơ chế chi đối với cộng tácviên dư luận làng mạc hội

3.2.1. Phạm vi và đối tượng người tiêu dùng áp dụng

- những người dân được công nhận là cộngtác viên dư luận thôn hội được hưởng chế độ chi khi tất cả đủ các điều khiếu nại sau:

- Có ra quyết định công thừa nhận của cung cấp ủyhoặc ban tuyên giáo thuộc cấp.

- Được cam kết hợp đồng là hiệp tác viêndư luận làng mạc hội theo các bước hoặc theo thời gian.

3.2.2. Chính sách chi và lý lẽ chitrả

* cơ chế chi:

Chế độ chi một tháng cho cộng tácviên dư luận làng mạc hội của cấp trung ương (do Ban Tuyên giáo tw trực tiếpquản lý) là 0.5 mức lương cơ sở.

- cơ chế chi một tháng đến cộng tácviên dư luận thôn hội của cung cấp tỉnh (do ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảngủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc việt nam và Trungương các tổ chức bao gồm trị-xã hội trực tiếp quản lý) là 0,3 nút lương cơ sở.

- cơ chế chi một tháng mang lại cộng tácviên dư luận buôn bản hội của cung cấp huyện (do ban tuyên giáo thị xã ủy thẳng quảnlý) là 0,2 mức lương cơ sở.

* hiệ tượng chi trả:

- phòng ban nào có thẩm quyền coi xét,quyết định công nhận cộng tác viên dư luận buôn bản hội thì cơ quan đó triển khai chitrả cơ chế cho hiệp tác viên. Câu hỏi chi trả được triển khai bằng vẻ ngoài ký hợpđồng theo nội dung công việc hoặc theo thời gian với hợp tác viên công tác làm việc quyếttoán tiến hành theo công cụ về thống trị ngân sách hiện nay hành.

- tín đồ tham gia cộng tác viên dư luậnxã hội ở nhiều cấp thì chỉ được hưởng chính sách chi mang lại cộng tác viên dư luận buôn bản hộicủa cấp cao nhất.

- cơ chế chi mang lại cộng tác viên dư luậnxã hội không dùng để làm tính đóng, hưởng bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế.

* Nguồn kinh phí thực hiện: do ngânsách bên nước bảo vệ theo phân cấp ngân sách chi tiêu nhà nước hiện tại hành và các nguồnkinh phí hợp pháp khác (nếu có).

- thời hạn thực hiện: từ bỏ 01 mon 01năm 2016

4. Thẩm quyền tổ chức triển khai điềutra dư luận thôn hội và công bố kết quả khảo sát dư luận thôn hội

- Viện nghiên cứu và phân tích dư luận thôn hội thuộcBan Tuyên giáo tw là cơ quan chủ trì, là làm mối chính tổ chức thực hiệncác cuộc điều tra dư luận xóm hội vào phạm vi toàn quốc. Các tỉnh ủy, thành ủy,đảng ủy trực nằm trong Trung ương, Ủy ban tw Mặt trận Tổ quốc việt nam vàTrung ương những tổ chức bao gồm trị-xã hội khi yêu cầu thiết, có nhu cầu tổ chức điềutra dư luận buôn bản hội trong phạm vi việt nam thì đặt đơn hàng với Viện nghiên cứu và phân tích Dưluận làng mạc hội nằm trong Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Ban tuyên giáo những tỉnh ủy, thành ủy,đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban tw Mặt trận Tổ quốc vn vàTrung ương các tổ chức chủ yếu trị-xã hội/là cơ quan công ty trì, là đầu mối chủ yếu tổchức thực hiện điều tra dư luận làng mạc hội trong phạm vi địa phương, ngành, đoàn thể.

- Đối với những cuộc khảo sát dư luậnxã hội vào phạm vi toàn quốc, việc chào làng kết quả vì chưng Ban Tuyên giáo Trungương xem xét, ra quyết định và chịu đựng trách nhiệm.

- Đối với những cuộc khảo sát dư luậnxã hội vào phạm vi các địa phương, ngành, đoàn thể, việc chào làng kết quả chỉtrong phạm vi địa phương, bộ, ngành, đoàn thể đó và gửi báo cáo kết trái điềutra về Viện nghiên cứu và phân tích Dư luận xóm hội nằm trong Ban Tuyên giáo Trung ương; ban thườngvụ tỉnh giấc ủy, thành ủy, đảng ủy trực trực thuộc Trung ương, đảng đoàn Ủy ban Trungương trận mạc Tổ quốc vn và Trung ương những tổ chức bao gồm trị-xã hội xemxét, ra quyết định và chịu trách nhiệm về việc công bố kết quả những cuộc điều tradư luận xóm hội vào phạm vi địa phương, ngành, đoàn thể.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban Tuyên giáo tw chủ trì,phối phù hợp với các ban ngành liên quan tổ chức quán triệt, thông dụng cho những cấp ủy,tổ chức đảng đa số nội dung cơ bạn dạng của tóm lại 100-KL/TW của Ban bí thư về việc“đổi new và nâng cao chất lượng điều tra, cố gắng bắt, nghiên cứu và phân tích dư luận xóm hội”và lý giải thực hiện kết luận 100-KL/TW; chỉ đạo Viện nghiên cứu Dư luận làng mạc hộithuộc Ban Tuyên giáo tw xây dựng planer và triển khai triển khai đổi mớivà nâng cao chất lượng điều tra, nạm bắt, phân tích dư luận buôn bản hội theo cácnhiệm vụ, giải pháp được nêu trong hướng dẫn này.

Ban tuyên giáo những tỉnh ủy, thành ủy,đảng ủy trực nằm trong Trung ương, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc vn vàTrung ương các tổ chức thiết yếu trị-xã hội có trách nhiệm tham mưu giúp cấp cho ủy tổchức tiệm triệt, thông dụng tới những cấp ủy, tổ chức triển khai đảng trực thuộc và chỉ còn đạotriển khai tiến hành nghiêm túc, tác dụng Kết luận 100-KL/TW của Ban túng bấn thư.

- Định kỳ hằng năm, ban tuyên giáocác tỉnh giấc ủy, thành ủy, đảng ủy trực trực thuộc Trung ương, Ủy ban tw Mặt trậnTổ quốc việt nam và Trung ương những tổ chức bao gồm trị-xã hội tổ chức sơ kết, tổngkết công tác làm việc điều tra, cầm bắt, phân tích dư luận xã hội, gửi report kết quảthực hiện kết luận 100-KL/TW về Ban Tuyên giáo trung ương để tổng hợp, báo cáoBan túng thiếu thư./.

địa điểm nhận: - Ban túng bấn thư (để báo cáo); - các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực nằm trong Trung ương; - Văn phòng chủ yếu phủ, văn phòng Quốc hội, Văn phòng chủ tịch Nước, Văn phòng tw và các ban đảng Trung ương; cỗ Tài Chính; - những đảng ủy đơn vị sự nghiệp TW; - BTG các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; - chỉ đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; những vụ, đơn vị chức năng thuộc Ban; - Viện NCDLXH; - lưu giữ HC.