Ground Level Là Gì

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use từ exposedjunction.com.Học những từ bạn phải giao tiếp một biện pháp đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Ground level là gì

As a precaution against (rare) flooding, the main ground level should be kept at its present safe and dry elevation.
Quantitative studies may be virtually impossible when the obVPS is at ground level và the canopy 30- 50 m high.
This result could be biased as there were beetles at different heights of the canopy that was beyond chemical spraying from the ground level.
The trees were managed by pruning at 30 cm above ground level during the cropping season lớn minimize shading and competition for light and water.
The wooden stakes were pushed inlớn the ground so that the aluminium sheets were approximately 30 centimet above sầu ground level.
The access cover for the terrace tank was rusted, improperly secured & sunken below ground level, allowing surface run-off water lớn enter the tank.
The other emission sources were assumed to lớn produce the same emissions as the powerhouse generator (discharged at about 6 m above ground level).
Unfortunately the shallow primary ground level of the structure had disappeared, and a clear-cut phase attribution is still uncertain.
Các ý kiến của những ví dụ ko diễn tả ý kiến của các biên tập viên exposedjunction.com exposedjunction.com hoặc của exposedjunction.com University Press tuyệt của các đơn vị cấp giấy phép.
*

Xem thêm: Làm Cách Xóa 1 Tài Khoản Facebook Vĩnh Viễn Ngay Lập Tức (Đt,Mt)

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp con chuột Các app tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn exposedjunction.com English exposedjunction.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ lưu giữ với Riêng tư Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語