Grandmaster Là Gì

Nâng cao vốn từ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use trường đoản cú exposedjunction.com.Học các từ bỏ bạn cần tiếp xúc một bí quyết tự tín.


Bạn đang xem: Grandmaster là gì

But, if the grandmasters are truly peers, it is not always clear whether winning any individual game is due to luchồng or slightly better skill.
He then staged the most sensational comebachồng in the history of grandmaster chess, scoring 7/8 in the next eight rounds.
In the 1990s, this opening saw a renaissance, and is now seen in the praxis of players from beginner to grandmaster.
As of 2008, it is a slightly unusual but well-respected opening that has been played by a number of high-level grandmasters.
He believed that chess would be played out in a few decades và games between grandmasters would always kết thúc in draws.
Các ý kiến của những ví dụ không trình bày quan điểm của các biên tập viên exposedjunction.com exposedjunction.com hoặc của exposedjunction.com University Press giỏi của các công ty trao giấy phép.
*

a female bee that cannot produce young but collects food for the other bees that it lives with

Về câu hỏi này

Xem thêm: Tổng Hợp Các Cách Nhắn Tin Với Bạn Trai Không Bị Nhàm Chán Bị Nhạt

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp con chuột Các ứng dụng search tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn exposedjunction.com English exposedjunction.com University Press Quản lý Sự thuận tình Sở ghi nhớ với Riêng bốn Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語