Đề Thi Anh Văn Vietcombank

Cơ cấu đề thi Vietcombank, tài liệu Tiếng Anh bank ôn thi .Tiếng Anh ngân hằng ngày nay không chỉ có sử dụng thông dụng đối với nhân viên làm cho trong lĩnh vực tài chính ngân hàng mà còn rất cần thiết trong các giao dịch từng ngày với các đối tác hay giao dịch cá nhân khi thông qua Ngân hàng, lúc đi nước ngoài.

Bạn đang xem: Đề thi anh văn vietcombank

Do vậy, núm được từ bỏ vựng tiếng Anh ngân hàng để giúp đỡ bạn dữ thế chủ động hơn, cả bên dưới vai trò là một trong nhân viên ngân hàng hay một khách hàng. Dưới đây là 64 từ bỏ vựng tiếng Anh chăm ngành ngân hàng, tất cả phiên âm và giảng nghĩa tiếng Việt.

*
*
*

Tiếng Anh ngân hàng

1. Crossed cheque /krɒst tʃek/(n): Séc thanh toán bằng đưa khoảna cheque that has two line across ot lớn show that it can only be paid into a bank account and not exchanged for cash2. Xuất hiện cheque /tʃek/ (n): Séc mở3. Bearer cheque /ˈbeə.rər/ (n): Séc vô danh4. Draw /drɔː/ (v): rút5. Drawee /drɔːˈiː/ (n): ngân hàng của fan ký phátbank or person asked to lớn make a payment by a drawer6. Drawer /drɔːr/ (n) » Payer: tín đồ ký phạt (Séc)person who write a cheque & instructs a ngân hàng to make payment lớn another person7. Payee /peɪˈiː/ (n): tín đồ đươc thanh toán8. Bearer /ˈbeə.rər/ (n): người cầm (Séc)Person who receive money from some one or whose name is on a cheque9. In word /wɜːd/: (tiền) bằng chữ10. In figures /ˈfɪɡ.ər/: (tiền) bằng số11. Cheque clearing /ˈklɪə.rɪŋ/: sự giao dịch thanh toán Séc12. Counterfoil /ˈkaʊn.tə.fɔɪl/ (n): cuống (Séc)a piece of paper kept after writing a cheque as a record of the khuyễn mãi giảm giá which has taken place13. Voucher /ˈvaʊ.tʃər/ (n): biên lai, bệnh từ14. Encode /ɪnˈkəʊd/ (v): mã hoá15. Sort code /sɔːrt kəʊd/ (n): Mã trụ sở Ngân hàng16. Codeword (n): cam kết hiệu (mật)17. Decode /diːˈkəʊd/ (v): lời giải (understand the mean of the message writen in code)18. Pay into /peɪ/: nộp vào19. Proof of indentify /pruːf/ /aɪˈden.tɪ.faɪ/: minh chứng nhận diện20. Authorise /ˈɔː.θər.aɪz/ (v): cấp cho phépAuthorisation /ˌɔː.θər.aɪˈzeɪ.ʃən/ / (n)21. Letter of authority /ɔːˈθɒr.ɪ.ti/: thư ủy nhiệm22. Trương mục holder /əˈkaʊnts/ /ˈhəʊl.dər/ (n): nhà tài khoản23. Expiry date: ngày hết hạndate on which a document is no longer valid24. ATMs: AutomaticTeller Machine25. BACS: dịch vụ thanh toán giao dịch tư đụng giữa các ngân hàngThe Bankers Automated Clearing Service26. CHAPS: hệ thống thanh toán bù trừ trường đoản cú động27. Magnetic /mæg’netik/ (adj): tự tính-> Magnetic Stripe /mæg’netik straip/: dải băng từ28. Reconcile /’rekənsail/ (v): bù trừ, điều hoà29. Circulation /,sə:kju’leiʃn/ (n): sự lưu lại thông30. Clear /kliə/ (v): giao dịch thanh toán bù trừ31.

Xem thêm: Cách Làm Bánh Cookie Đơn Giản

Honour /’ɔnə/ (v): đồng ý thanh toán32. Refer khổng lồ drawer (n): (R.D) “Tra soát tín đồ ký phát”33. Non-card instrument: phương tiện giao dịch thanh toán không sử dụng tiền mặt34. Present /’preznt – pri’zent/ (v): xuất trình, nộp35. Outcome /’autkʌm/ (n): kết quả36. Debt /det/ (n.): khoản nợ37. Debit /’debit/ (v): ghi nợ (money which a company owes)38. Debit balance /‘debit ‘bæləns/: số dư nợ39. Direct debit /di’rekt ‘debit /: ghi nợ trực tiếp40. Deposit money /di’pɔzit ‘mʌni /: chi phí gửi41. Give credit: cấp tín dụng42. Illegible /i’ledʤəbl/ (adj): không hiểu được43. Bankrupt /’bæɳkrəpt/ = Bust /bʌst/: vỡ lẽ nợ, phá sản44. Make out (v): cam kết phát, viết (Séc)45. Banker /’bæɳkə/ (n): tín đồ của ngân hàng46. Place of cash: nơi cần sử dụng tiền mặt47. Obtain cash /əb’tein kæʃ/: rút chi phí mặt48. Cash point /kæʃ pɔint/: điểm rút tiền mặt49. Make payment /meik ‘peimənt/: ra lệnh bỏ ra trả50. Subtract /səb’trækt/ (n): trừ51. Withdraw /wi ‘dr :/ (v): rút tiền mặt52. Plastic money /’plæstik ‘mʌni/ (n): tiền vật liệu bằng nhựa (các các loại thẻ Ngân hàng)53. Sort of card: loại thẻ54. Plastic card /’plæstik kɑ:d/ (n): thẻ nhựa55. Charge card /tʃɑ:dʤ kɑ:d/: thẻ thanh toán56. Smart card /smɑ:t kɑ:d/ (n): thẻ thông minh57. Cash card /kæʃ kɑ:d/ (n): thẻ rút chi phí mặt58. Cheque card /tʃek kɑ:d/ (n): thẻ Séc59. Ngân hàng card /bæɳk kɑ:d/ (n): thẻ ngân hàng60. Cardholder (n): chủ thẻ61. Shareholder (n): cổ đông62. Dispenser /dis’pensə/ (n): lắp thêm rút chi phí tự63. Statement /’steitmənt/ (n): sao kê (tài khoản)64. Cashier /kə’ʃiə/ (n): nhân viên cấp dưới thu, chi tiền (ở Anh)

Giáo trình giờ Anh chăm ngành Tài chính bank nếu, bài xích tập giờ Anh chăm ngành tài chính bank có đáp an, tiện ích học giờ Anh ngân hàng, Sách giờ Anh siêng ngành tài thiết yếu ngân hàng, Sách giờ đồng hồ Anh chuyên ngành công nghệ thông tin, từ vựng tiếng Anh ngân hàng, Giáo trình giờ Anh chuyên ngành học viện Tài Chính, trình làng ngành tài chính bank bằng giờ đồng hồ Anh,