BỘ ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 8 MÔN TIẾNG ANH CÓ ĐÁP ÁN

Đề thi học tập kì 1 môn giờ Anh lớp 8 gồm câu trả lời dưới đó là tư liệu xem thêm bổ ích mang lại các bạn học sinh ôn tập và củng thay kiến thức và kỹ năng sẵn sàng cho kì thi tiếp đây. Đạt lấy điểm số cao nhất
Tài liệu đề thi học kì môn giờ đồng hồ Anh sẽ giúp các bạn học viên ôn tập và nâng cao kiến thức vẫn học công dụng độc nhất vô nhị. Đề thi giờ Anh có tương đối nhiều dạng bài bác tập không giống nhau góp chúng ta học viên lớp 8 làm quen với format đề thi tác dụng. Để chuẩn bị giỏi mang đến bài bác thi học tập kì I sắp tới đây của bản thân có được điểm số cao nhất. Mời chúng ta tìm hiểu thêm bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Bộ đề thi học kì 1 lớp 8 môn tiếng anh có đáp án

ĐỀ THI CUỐI KÌ 1 LỚP.. 8 NĂM 2019 - 2020 MÔN TIẾNG ANH CÓ ĐÁPhường ÁN

I. LISTENING: Listen khổng lồ the passage and give sầu short answers khổng lồ the following questions. (2.5 pts)

1. Who is Peter?.......................................................................

2. How old is he?.......................................................................

3. Where does he live?.........................................................................

4. What does he like doing in his free time?......................................................................

5. What is he going to lớn vày next summer?.....................................................................

II. READING: Read the passage & choose the most appropriate answer A, B, C or D. (2.5 pts)

How Nam has improved his English

In the first year of lower secondary school, I had some difficulties in learning English. My English pronunciation was really bad và my English grammar was worse. I did not know how khổng lồ improve them. I didn’t want my father and mother khổng lồ know about this. One afternoon after the lesson, my teacher of English told me to wait for her outside the classroom. She took me lớn the school library & showed me cassettes of pronunciation drills kept in a glass bookcase. She also told me how to lớn use an English - English dictionary lớn improve my English grammar. “Now I think you know what you should do”, said she. I made much progress và only one year later, I won the first prize in the English Speaking Conchạy thử held for secondary school students in my hometown.

1. What difficulties did Nam have in learning English in the first year?

A. The pronunciation

B. The grammar

C. Both pronunciation and grammar

D. The way of improving his pronunciation

2. Who wanted to meet him one afternoon after the lesson?

A. His teacher

B. One of his friends

C. His father

D. His mother

3. Where did Nam and his teacher go after that?

A. to the town library

B. khổng lồ the school library

C. lớn the teachers’ room

D. to lớn his house

4. What did the teacher show hyên ổn then?

A. A glass bookcase

B. An English-English dictionary

C. An English Grammar book

D. Cassettes of pronunciation drills

5. What did he win in the English Speaking Conthử nghiệm one year later?

A. The first prize

B. The second prize

C. The third prize

D. The fourth prize

Đáp án: 1 - C; 2 - A; 3 - B; 4 - D; 5 - A

III. LANGUAGE FOCUS

Circle the best option A, B, C or D to complete each of the following sentences. (2.5 pts)

1. I often play soccer _______ Sunday afternoon.

A. in

B. at

C. on

D. for

2. We should wait here _______ our teacher comes bachồng.

A. before

B. until

C. after

D. during

3. Mr. Brown is the same age ________ Mrs. Brown.

A. as

B. like

C. from

D. with

4. The little boy is not _________ khổng lồ lift the suitcase.

A. enough strong

B. svào enough

C. too strong

D. so strong

5. My father was good at swimming. He used lớn ______ swimming in summer.

A. go

B. goes

C. went

D. going

6. Kate hates ______ lớn classical music.

A. listens

B. listened

C. listen

D. listening

7. Hung is ______ student in my class.

Xem thêm: Siêu Thị Lotte Gò Vấp Ở Đâu, Khám Phá Lotte Mart Gò Vấp Có Gì Hot

A. good

B. better

C. the best

D. a best

8. Ho Chi Minch City is larger and ______ beautiful than Hanoi.

A. more

B. as

C. most

D. the most

9. Mr. Smith likes _______ to lớn music in his không lấy phí time.

A. listens

B. listened

C. listen

D. listening

10. They built this house _______1990.

A. from

B. in

C. at

D. for

Đáp án: 1 - C; 2 - B; 3 - A; 4 - B; 5 - A; 6 - D; 7 - C; 8 - A; 9 - D; 10 - B

IV. WRITING

Write a passage using the following sets of words & phrases. You can make all the necessary changes and additions. (2.5 pts)

1. Lan/ like/ learn English

......................................................................................

2. She/ begin/ learn/ this language/ 2003

....................................................................................

3. She/ always/ want/ improve sầu her English

.....................................................................................

4. Last week/ she/ buy/ English-Vietnamese dictionary

.......................................................................................

5. She/ often/ use/ it/ for reading

........................................................................................

Đáp án:

1 - Lan likes learning English.

2 - She has begun learning this language since 2003.

3 - She always wants to lớn improve her English.

4 - Last week, she bought an English - Vietnamese dictionary.

5 - She often uses it for reading.

⇒ File cài đặt đề thi học kì I môn giờ Anh lớp 8 có giải mã bỏ ra tiết:

Trên đấy là toàn thể câu chữ đề thi học kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 8 gồm lời giải. Chúc các bạn đã đạt được điểm số cao trong kì thi sắp tới!