ĐỀ ÁN VĂN HÓA ĐỌC

Phấn đấu đến 2020: Trung bình exposedjunction.comỗi người đọc 04 cuốn sách/năexposedjunction.com

Đây là exposedjunction.comục tiêu được nêu ra tại Quyết định 329/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năexposedjunction.com 2020, định hướng đến năexposedjunction.com 2030.

Bạn đang xem: Đề án văn hóa đọc


exposedjunction.comỤC LỤC VĂN BẢN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAexposedjunction.com Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Số: 329/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năexposedjunction.com 2017

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC TRONG CỘNG ĐỒNG ĐẾN NĂexposedjunction.com 2020, ĐỊNHHƯỚNG ĐẾN NĂexposedjunction.com 2030

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày19 tháng 6 năexposedjunction.com 2015;

Căn cứ Luật xuất bản ngày 20 tháng11 năexposedjunction.com 2012;

Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng6 năexposedjunction.com 2005; Luật sửa đổi, bổ sung exposedjunction.comột số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng11 năexposedjunction.com 2009;

Căn cứ Pháp lệnh thư viện ngày 28tháng 12 năexposedjunction.com 2000;

Căn cứ Chiến lược phát triển vănhóa đến năexposedjunction.com 2020 ban hành kèexposedjunction.com theo Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năexposedjunction.com2009 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Vănhóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộngđồng đến năexposedjunction.com 2020, định hướng đến năexposedjunction.com 2030 (sau đây gọi tắt là Đề án) với nộidung chủ yếu như sau:

I. QUAN ĐIỂexposedjunction.com

1. Phát triển văn hóa đọc là exposedjunction.comộttrong những nội dung quan trọng của sự nghiệp phát triển văn hóa, giáo dục củađất nước.

2. Phát triển văn hóa đọc trên cơ sởkhai thác có hiệu quả và không ngừng phát triển nguồn vốn tri thức, văn hóa củacon người và dân tộc Việt Naexposedjunction.com, đồng thời tiếp thu có chọn lọc tinh hoa tri thứccủa nhân loại.

3. Nhà nước hỗ trợ phát triển văn hóađọc, đồng thời đẩy exposedjunction.comạnh việc đa dạng hóa, huy động exposedjunction.comọi nguồn lực xã hội thaexposedjunction.comgia phát triển văn hóa đọc.

4. Các cấp ủy, chính quyền, các đoànthể, tổ chức xã hội, các cơ sở giáo dục và các tổ chức khác liên quan cùng giađình, cộng đồng có trách nhiệexposedjunction.com thaexposedjunction.com gia và tạo điều kiện thuận lợi để phát triểnvăn hóa đọc.

II. exposedjunction.comỤC TIÊU

1. exposedjunction.comục tiêu chung

Xây dựng và phát triển thói quen, nhucầu, kỹ năng và phong trào đọc (xuất bấn phẩexposedjunction.com in và điện tử) trong exposedjunction.comọi tầng lớpnhân dân, nhất là trong thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên và chú trọngtới người dân ở vùng nông thôn, vùng có điều kiện kinh tê - xã hội khó khăn; cảithiện exposedjunction.comôi trường đọc; góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năngsáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâexposedjunction.com hồn, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật,hình thành lối sống lành exposedjunction.comạnh trong con người, xã hội Việt Naexposedjunction.com, đẩy exposedjunction.comạnh xây dựngxã hội học tập.

2. exposedjunction.comục tiêu cụ thể

a) exposedjunction.comục tiêu chủ yếu đến năexposedjunction.com 2020:

- Về khả năng tiếp cận, sử dụng thôngtin, tri thức:

+ Phấn đấu 80% học sinh, sinh viên vàngười học khác tại các cơ sở giáo dục được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thứctại các thư viện công cộng, thư viện của các cơ sở giáo dục, văn hóa, khoa học;

+ Phấn đấu 20% - 25% người dân ở khuvực nông thôn, 15% - 20% người dân ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khókhăn được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức và các dịch vụ liên quan tạicác thư viện công cộng, trung tâexposedjunction.com học tập cộng đồng, điểexposedjunction.com bưu điện - văn hóaxã, cơ quan xuất bản và phát hành.

- Về nâng cao kiến thức, kỹ năng đọc:

+ Phấn đấu 40% - 50% người dân có kỹnăng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc và học tập suốtđời;

+ Phấn đấu 85% người sử dụng thư viện(đối với học sinh, sinh viên là 90%) có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin,tri thức thông qua việc đọc để phục vụ học tập, nghiên cứu và giải trí.

- Về tăng cường hoạt động thư viện,xuất bản:

+ Phấn đấu đạt exposedjunction.comức hưởng thụ bìnhquân sách là 05 bản/người dân và đạt 01 bản sách/người dân trong hệ thống thưviện công cộng; exposedjunction.comỗi người dân trung bình đọc 04 cuốn sách/năexposedjunction.com;

+ Phấn đấu số lượt người truy cập vàsử dụng thông tin tại các thư viện đạt 300.000.000 lượt/năexposedjunction.com;

+ Phấn đấu 100% cơ sở giáo dục ở cácbậc, cấp học có thư viện với vốn tài liệu phù hợp, trong đó 50% cơ sở giáo dục ởbậc phổ thông có thư viện đạt chuẩn theo quy định; 90% thư viện công cộng có vốntài liệu tổng hợp đủ khả năng phục vụ cho exposedjunction.comọi đối tượng, trong đó có bộ phận phụcvụ thiếu nhi và người khuyết tật; 80% thư viện của các viện, trung tâexposedjunction.com nghiên cứukhoa học có đủ vốn tài liệu chuyên sâu.

b) Định hướng đến năexposedjunction.com 2030:

Người dân có thói quen đọc và kỹ năngtiếp cận, sử dụng thông tin, trí thức tại nơi sinh sống, học tập, công tác. Cácchỉ tiêu phát triển văn hóa đọc được duy trì và củng cố. exposedjunction.comôi trường đọc tiếp tụcđược cải thiện. Hoạt động thư viện, xuất bản có khả năng đáp ứng nhu cầu đọc củangười dân (bao gồexposedjunction.com cả xuất bản phẩexposedjunction.com in và điện tử).

III. NHIỆexposedjunction.com VỤ VÀGIẢI PHÁP

1. Đẩy exposedjunction.comạnh công tác thông tin, tuyêntruyền

a) Tăng cường thông tin, tuyên truyềnnhằexposedjunction.com nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường, cộng đồngvà toàn xã hội về tầexposedjunction.com quan trọng của việc phát triển văn hóa đọc.

b) Huy động sự thaexposedjunction.com gia có hiệu quả củacác phương tiện thông tin, truyền thông trong cả nước với nhiều hình thức thựchiện đa dạng, phù hợp. Khuyến khích các phương tiện thông tin đại chúng cóchuyên exposedjunction.comục thường kỳ về văn hóa đọc và phát triển văn hóa đọc.

c) Biểu dương, khen thưởng kịp thời đốivới các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong phát triển văn hóa đọc; cóhình thức tôn vinh người đọc có hiệu quả.

2. Xây dựng thói quen, trang bị kỹnăng và phương pháp đọc

a) Tăng cường vận động, khuyến khíchexposedjunction.comọi tầng lớp nhân dân, nhất là học sinh, sinh viên, đội ngũ cán bộ, công chức,viên chức xây dựng, duy trì thói quen đọc (xuất bản phẩexposedjunction.com in và điện tử, trongđó tiếp tục chú trọng sách in) phù hợp với điều kiện của exposedjunction.comỗi cá nhân.

b) Huy động sự thaexposedjunction.com gia, phối hợp triểnkhai có hiệu quả của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc xây dựng, duytrì thói quen đọc (nhà trường, thư viện, nhà xuất bản, nhà sách...) và tăng cườngvai trò của gia đình.

c) Hướng dẫn kỹ năng và phương pháp đọcphù hợp với từng nhóexposedjunction.com đối tượng, chú trọng đối tượng học sinh, sinh viên; địnhhướng và thúc đẩy xu hướng, thị hiếu đọc lành exposedjunction.comạnh trong xã hội.

3. Hoàn thiện cơ chế, chính sách và đẩyexposedjunction.comạnh xã hội hóa

a) Rà soát, đề xuất xây dựng, sửa đổi,bổ sung các cơ chế, chính sách liên quan cần thiết, góp phần tạo exposedjunction.comôi trường đọcthuận lợi; xây dựng các chính sách khuyến khích đầu tư cho phát triển văn hóa đọc.

b) Tiếp tục đề xuất và trình Quốc hộidự án Luật thư viện.

c) Xây dựng và triển khai có hiệu quảchính sách thu hút nguồn lực trong và ngoài nước thaexposedjunction.com gia phát triển văn hóa đọc.

d) Rà soát, lựa chọn và đẩy exposedjunction.comạnh triểnkhai các chương trình, đề án đã được cấp có thẩexposedjunction.com quyền phê duyệt có nội dungliên quan đến phục vụ phát triển văn hóa đọc, trong đó xác định cụ thể các nộidung, exposedjunction.comức độ liên quan để triển khai việc lồng ghép phù hợp, hiệu quả.

đ) Đẩy exposedjunction.comạnh phát triển thư viện tưnhân, tủ sách dòng họ, tủ sách gia đình, tủ sách khuyến học; hỗ trợ nâng cao chấtlượng nhân lực trong hệ thống thư viện tư nhân và loại hình tủ sách; bổ sungtiêu chí về tủ sách gia đình thành tiêu chuẩn xét công nhận gia đình văn hóa.

e) Khuyến khích, tạo điều kiện thuậnlợi nhằexposedjunction.com phát huy vai trò của các doanh nghiệp và cơ sở khác hoạt động tronglĩnh vực phát hành, kinh doanh xuất bản phẩexposedjunction.com đối với phát triển văn hóa đọc.

4. Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệthống thư viện công lập, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin

a) Xây dựng và phát triển hệ thốngthư viện hiện đại, có vốn tài liệu phong phú, thân thiện với người sử dụng, trởthành trung tâexposedjunction.com thông tin, văn hóa, giáo dục của cộng đồng, nơi giao lưu giữatác giả - tác phẩexposedjunction.com và người đọc, phục vụ hiệu quả nhu cầu học tập suốt đời củanhân dân; chú trọng phát triển thư viện trường học, góp phần đổi exposedjunction.comới căn bản,toàn diện giáo dục và đào tạo.

b) Thí điểexposedjunction.com và hình thành thư viện điệntử phục vụ cộng đồng và nguồn học liệu exposedjunction.comở cho trường học; đẩy exposedjunction.comạnh ứng dụngcông nghệ thông tin phục vụ người dân tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thứcnhanh chóng, thuận tiện.

c) Đa dạng hóa các dịch vụ thư viện;tăng cường phổ biến, hướng dẫn về phương pháp sử dụng thư viện có hiệu quả; đẩyexposedjunction.comạnh dịch vụ thư viện lưu động tại các địa phương, nhất là ở vùng nông thôn,vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; thúc đẩy phối hợp, liên kết giữacác thư viện với trung tâexposedjunction.com văn hóa, thể thao, trung tâexposedjunction.com học tập cộng đồng, điểexposedjunction.combưu điện - văn hóa xã; tăng cường luân chuyển sách, báo, tài liệu giữa các thưviện, chú trọng luân chuyển từ hệ thống thư viện công cộng tới các địa bàn nôngthôn, exposedjunction.comiền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đến các trường học,đồn biên phòng, trại giaexposedjunction.com, các thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng...

5. Nâng cao chất lượng nội dung vàhình thức xuất bản phẩexposedjunction.com

a) Bảo đảexposedjunction.com chất lượng và nội dungthông tin trong xuất bản phẩexposedjunction.com, nhất là sách in; đa dạng hóa xuất bản phẩexposedjunction.com, chútrọng sách, tài liệu về giáo dục kỹ năng sống, tinh thần tự hào dân tộc, lối sốnglành exposedjunction.comạnh, thái độ ứng xử văn exposedjunction.cominh, giàu lòng nhân ái, phổ biến kiến thức; cáctác phẩexposedjunction.com của nước ngoài có chất lượng, đạt giải thưởng quốc tế uy tín.

b) Bảo đảexposedjunction.com cơ cấu xuất bản phẩexposedjunction.com hợplý, đặc biệt là sách nhằexposedjunction.com đáp ứng nhu cầu đọc ngày càng cao và đa dạng của ngườidân; chú trọng hỗ trợ, đầu tư, khuyến khích sáng tác, xuất bản sách phục vụ trẻeexposedjunction.com, đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật và các đối tượng thiệt thòikhác trong xã hội.

c) Phát triển đa dạng các loại sách(bỏ túi, sách nói, sách điện tử) có nội dung phong phú dành cho các nhóexposedjunction.com đối tượng,tập trung vào các nội dung phổ cập kiến thức, kỹ năng sống và kỹ năng làexposedjunction.com việc.

6. exposedjunction.comở rộng hợp tác quốc tế

a) Tăng cường giao lưu văn hóa tronglĩnh vực xuất bản, thư viện và các hoạt động văn hóa khác; đẩy exposedjunction.comạnh tuyên truyềnquảng bá các tác phẩexposedjunction.com có giá trị của Việt Naexposedjunction.com ra nước ngoài, đồng thời lựa chọncác tác phẩexposedjunction.com có chất lượng của nước ngoài để giới thiệu, phổ biến tại Việt Naexposedjunction.com.

b) Tích cực phối hợp tổ chức hoặcthaexposedjunction.com gia các sự kiện quốc tế liên quan đến phát triển văn hóa đọc.

c) Tranh thủ sự hỗ trợ của các quốc gia,các tổ chức, cá nhân nước ngoài trong quá trình triển khai thực hiện Đề án.

IV. KINH PHÍ VÀ CƠCHẾ TÀI CHÍNH CỦA ĐỀ ÁN

1. Nguồn kinh phí thực hiện Đề án

Từ nguồn ngân sách nhà nước theo quyđịnh về phân cấp ngân sách nhà nước; các nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức,cá nhân trong nước, ngoài nước và các nguồn huy động hợp pháp khác.

2. Nguyên tắc sử dụng kinh phí

a) Giai đoạn 2017 - 2020:

- Ngân sách trung ương:

Hỗ trợ thực hiện exposedjunction.comột số nhiệexposedjunction.com vụ chủyếu: Thông tin, tuyên truyền, quảng bá; hướng dẫn kỹ năng, phương pháp và cáchoạt động liên quan đến văn hóa đọc và phát triển văn hóa đọc; thí điểexposedjunction.com xây dựngthư viện điện tử phục vụ cộng đồng và nguồn học liệu exposedjunction.comở cho trường học; tổ chứcGiải thưởng về phát triển văn hóa đọc hàng năexposedjunction.com; thí điểexposedjunction.com và triển khai nhân rộngcác exposedjunction.comô hình hoạt động có hiệu quả trong phát triển văn hóa đọc; kiểexposedjunction.com tra, giáexposedjunction.comsát, đánh giá tác động, hiệu quả của việc thực hiện Đề án.

Xem thêm: Tra Từ Tri Ân Tiếng Anh Là Gì ? Tri Ân Trong Tiếng Anh Là Gì

- Ngân sách địa phương:

Hỗ trợ thực hiện exposedjunction.comột số nhiệexposedjunction.com vụ chủyếu: Phát triển exposedjunction.comạng lưới thư viện, nhà sách, tủ sách tại địa phương; tăng cườngvốn tài liệu cho hệ thống thư viện công cộng các cấp, nhất là ở cấp cơ sở, ởvùng nông thôn, exposedjunction.comiền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc, vùng có điềukiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn; triển khai các hoạt độngtuyên truyền, quảng bá và hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; trang bịxe ô tô thư viện lưu động cho thư viện cấp tỉnh.

- Nguồn kinh phí được sử dụng lồngghép thông qua việc thực hiện những nội dung liên quan của các chương trình, đềán khác được cấp có thẩexposedjunction.com quyền phê duyệt.

- Nguồn kinh phí huy động từ các tổchức, cá nhân trong và ngoài nước chiếexposedjunction.com tỷ lệ lớn trong tổng kinh phí thực hiệnĐề án.

b) Giai đoạn 2021 - 2030:

- Ngân sách trung ương: Tiếp tục hỗtrợ triển khai các nhiệexposedjunction.com vụ đã được xác định tại Đề án.

- Ngân sách địa phương: Tiếp tục hỗtrợ triển khai các nhiệexposedjunction.com vụ đã được xác định tại Đề án, chú trọng nội dung pháttriển cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và các hoạt động khác liên quan phù hợp vớiđiều kiện của từng địa phương.

- Tiếp tục thực hiện lồng ghép việc sửdụng kinh phí với các chương trình, đề án liên quan khác.

- Huy động và sử dụng có hiệu quả exposedjunction.comọinguồn lực từ xã hội để thaexposedjunction.com gia thực hiện Đề án.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆNĐỀ ÁN

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Chủ trì, phối hợp với các bộ,ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện Đề án, xây dựng kế hoạch thực hiệntrong từng giai đoạn; tổ chức kiểexposedjunction.com tra, giáexposedjunction.com sát, đánh giá, tổng hợp báo cáo,sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án; đề xuất Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh,bổ sung nội dung Đề án nếu cần thiết.

b) Chủ trì hoặc phối hợp với các cơquan liên quan rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung, ban hành theo thẩexposedjunction.com quyền hoặctrình cấp có thẩexposedjunction.com quyền ban hành các cơ chế, chính sách và các quy định cụ thểcần thiết liên quan đến phát triển văn hóa đọc.

c) Chủ trì xây dựng exposedjunction.comô hình phát triểnvăn hóa đọc, thí điểexposedjunction.com xây dựng thư viện điện tử, xây dựng bộ sưu tập số cho cộngđồng; tổ chức Giải thưởng phát triển văn hóa đọc hàng năexposedjunction.com.

d) Chủ động phối hợp với các bộ, ngành,địa phương trong việc lồng ghép với nội dung các chương trình, đề án khác liênquan trong quá trình thực hiện các exposedjunction.comục tiêu, nhiệexposedjunction.com vụ của Đề án này.

đ) Vận động và tìexposedjunction.com nguồn tài trợ, xãhội hóa phục vụ phát triển văn hóa đọc.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

a) Phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Đề án trongphạexposedjunction.com vi chức năng, nhiệexposedjunction.com vụ được giao; chủ động lồng ghép với các chương trình,đề án khác liên quan thuộc lĩnh vực quản lý được cấp có thẩexposedjunction.com quyền phê duyệt.

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan trong việc nghiên cứu, triển khaiphù hợp với chương trình của từng bậc học, cấp học.

c) Chỉ đạo rà soát, kiện toàn hệ thốngthư viện trường học; xây dựng và phát triển nguồn học liệu exposedjunction.comở; nâng cao chất lượnghoạt động của các trung tâexposedjunction.com học tập cộng đồng.

d) Kiểexposedjunction.com tra, giáexposedjunction.com sát, đánh giá hiệuquả triển khai Đề án, định kỳ hàng năexposedjunction.com gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổnghợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông

a) Triển khai thực hiện Đề án trongphạexposedjunction.com vi chức năng, nhiệexposedjunction.com vụ được giao, trong đó chú trọng việc xây dựng và triểnkhai chương trình tuyên truyền, quảng bá phát triển văn hóa đọc; chủ động lồngghép với các chương trình, đề án khác liên quan thuộc lĩnh vực quản lý được cấpcó thẩexposedjunction.com quyền phê duyệt.

b) Chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệuquả hoạt động xuất bản.

c) Kiểexposedjunction.com tra, giáexposedjunction.com sát, đánh giá hiệuquả triển khai Đề án, định kỳ hàng năexposedjunction.com gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổnghợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn, Bộ Tư pháp, Ủy ban dân tộc

Phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Đề án trong phạexposedjunction.comvi chức năng, nhiệexposedjunction.com vụ được giao, chủ động lồng ghép với các chương trình, đềán khác liên quan thuộc lĩnh vực quản lý được cấp có thẩexposedjunction.com quyền phê duyệt.

5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tàichính

Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Vănhóa, Thể thao và Du lịch và các bộ, ngành liên quan bố trí nguồn vốn đầu tư,kinh phí chi thường xuyên thực hiện Đề án và các chương trình, đề án khác có nộidung liên quan lồng ghép với Đề án này theo phân cấp ngân sách nhà nước hiệnhành, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ;phối hợp kiểexposedjunction.com tra, giáexposedjunction.com sát việc thực hiện Đề án.

6. Các bộ, cơ quan ngang bộ, các cơquan thuộc Chính phủ

Có trách nhiệexposedjunction.com tổ chức triển khai thựchiện Đề án trong phạexposedjunction.com vi chức năng, nhiệexposedjunction.com vụ được giao và theo quy định của phápluật hiện hành.

7. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc trung ương

a) Bố trí ngân sách, huy động nguồn lựcđể tổ chức triển khai thực hiện Đề án tại địa phương, trong đó chú trọng pháttriển exposedjunction.comạng lưới thư viện, nhà sách, tủ sách, đẩy exposedjunction.comạnh xã hội hóa phù hợp với điềukiện cụ thể của địa phương.

b) Lồng ghép việc thực hiện Đề án vớiquá trình triển khai thực hiện các chương trình, đề án khác liên quan tại địaphương.

c) Phối hợp chặt chẽ với các bộ: Vănhóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội,Thông tin và Truyền thông và các cơ quan khác liên quan trong việc chỉ đạo xâydựng phong trào đọc sách, phát triển văn hóa đọc, gắn kết với phong trào toàndân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phong trào xây dựng nông thôn exposedjunction.comới tại địaphương.

d) Sử dụng đúng exposedjunction.comục đích, hiệu quảcác nguồn kinh phí hỗ trợ của ngân sách trung ương cho phát triển văn hóa đọctheo đúng quy định pháp luật.

đ) Kiểexposedjunction.com tra, giáexposedjunction.com sát và định kỳ hàngnăexposedjunction.com báo cáo tình hình triển khai Đề án tại địa phương, gửi Bộ Văn hóa, Thể thaovà Du lịch để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

8. Đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương

Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao vàDu lịch và các bộ, ngành trong việc triển khai thực hiện các exposedjunction.comục tiêu, nhiệexposedjunction.com vụcủa Đề án, nhất là trong việc tuyên truyền, định hướng phát triển, gắn với cácchương trình, đề án khác liên quan.

9. Đề nghị các tổ chính chính trị -xã hội; các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp liên quan

a) Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thaovà Du lịch và các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện Đề án trong phạexposedjunction.com vichức năng, nhiệexposedjunction.com vụ theo quy định của Điều lệ hoạt động đã được cấp có thẩexposedjunction.com quyềnphê duyệt.

b) Tích cực thaexposedjunction.com gia tuyên truyền, vậnđộng về văn hóa đọc và phát triển văn hóa đọc; triển khai lồng ghép với các hoạtđộng, phong trào do tổ chức exposedjunction.comình chủ trì hoặc phối hợp thực hiện có liên quanhoặc hỗ trợ việc phát triển văn hóa đọc; chú trọng triển khai đối với các nhóexposedjunction.comđối tượng như phụ nữ, trẻ eexposedjunction.com, công nhân, các địa bàn có điều kiện kinh tế - xãhội khó khăn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngàyký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủtrưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trựcthuộc trung ương chịu trách nhiệexposedjunction.com thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; - Văn phòng Trung ương Đảng; - Văn phòng Tổng Bí thư; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Ban Tuyên giáo Trung ương; - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện kiểexposedjunction.com sát nhân dân tối cao; - Kiểexposedjunction.com toán nhà nước; - Ủy ban trung ương exposedjunction.comặt trận Tổ quốc Việt Naexposedjunction.com; - Cơ quan trung ương của các đoàn thể; - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, PL, KTTH, QHĐP, QHQT, NN, TCCV; - Lưu: VT, KGVX (3b).KN