COỔNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

*

Trang công ty thương mại & dịch vụ công trực tuyến đường thương mại & dịch vụ Đăng ký kết doanh nghiệp trực tuyến
*

Cick vào đường link dưới để đăng ký, singin https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx

(Hướng dẫn đăng ký, đăng nhập https://www.youtube.com/watch?v=U1uCH-MO2a0 )

 

Mục 1. Thành lập và hoạt động và hoạt động vui chơi của doanh nghiệp

 

STT

Mã số TTHC

Tên giấy tờ thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến đường

1

BKH-THA-271833

Đăng ký thành lập và hoạt động doanh nghiệp bốn nhân

Mức độ 4

2

BKH-THA-271834

Mức độ 4

3

BKH-THA-271835

Mức độ 4

4

BKH-THA-271884

Đăng ký ra đời công ty cổ phần

Mức độ 4

5

BKH-THA-271885

Đăng ký ra đời công ty thích hợp danh

Mức độ 4

6

BKH-THA-271886

Mức độ 4

7

BKH-THA-271887

Mức độ 4

8

BKH-THA-271888

Đăng ký biến đổi thành viên thích hợp danh

Mức độ 4

9

BKH-THA-271889

Đăng ký biến đổi người thay mặt theo pháp luật của người sử dụng trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp cổ phần

Mức độ 4

10

BKH-THA-271890

Mức độ 4

11

BKH-THA-271891

Đăng ký thay đổi thành viên công ty nhiệm vụ hữu hạn nhì thành viên trở lên

Mức độ 4

12

BKH-THA-271892

Đăng ký biến hóa chủ mua công ty trọng trách hữu hạn một thành viên đối với trường hợp nhà sở hữu công ty chuyển nhượng toàn thể vốn điều lệ mang đến một cá thể hoặc một đội nhóm chức

Mức độ 4

13

BKH-THA-271893

Đăng ký thay đổi chủ mua công ty trách nhiệm hữu hạn mtv theo ra quyết định của cơ quan gồm thẩm quyền về sắp tới xếp, thay đổi doanh nghiệp đơn vị nước

Mức độ 4

14

BKH-THA-271894

Đăng ký biến hóa chủ cài công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên do quá kế

Mức độ 4

15

BKH-THA-271895

Đăng ký thay đổi chủ cài đặt công ty trọng trách hữu hạn mtv do có rất nhiều hơn một cá thể hoặc nhiều hơn thế một tổ chức triển khai được vượt kế phần vốn của nhà sở hữu, doanh nghiệp đăng ký chuyển đổi sang mô hình công ty trọng trách hữu hạn nhì thành viên trở lên

Mức độ 4

16

BKH-THA-271896

Đăng ký thay đổi chủ download công ty nhiệm vụ hữu hạn 1 thành viên do tặng cho toàn bộ phần vốn góp

Mức độ 4

17

BKH-THA-271897

Đăng ký thay đổi chủ download công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chuyển nhượng, tặng kèm cho một trong những phần vốn điều lệ cho tổ chức triển khai hoặc cá thể khác hoặc công ty huy đụng thêm vốn góp từ cá thể hoặc tổ chức khác

Mức độ 4

18

BKH-THA-271898

Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tứ nhân trong trường vừa lòng bán, tặng cho doanh nghiệp, công ty doanh nghiệp chết, mất tích

Mức độ 4

19

BKH-THA-271900

Mức độ 4

20

BKH-THA-271901

Thông báo đổi khác vốn chi tiêu của chủ doanh nghiệp tư nhân

Mức độ 4

21

BKH-THA-271902

Thông báo chuyển đổi thông tin của người đóng cổ phần sáng lập doanh nghiệp cổ phần

Mức độ 4

22

BKH-THA-271903

Thông báo đổi khác cổ đông là nhà chi tiêu nước ngoại trừ trong công ty cổ phần không niêm yết

Mức độ 4

23

BKH-THA-271904

Thông báo thay đổi nội dung đk thuế

Mức độ 4

24

BKH-THA-271905

Mức độ 4

24

BKH-THA-271907

Mức độ 4

26

BKH-THA-271908

Mức độ 4

27

BKH-THA-271909

Mức độ 4

28

BKH-THA-271910

Đăng ký chuyển động chi nhánh, văn phòng thay mặt (đối với doanh nghiệp vận động theo giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư chi tiêu hoặc các sách vở có giá trị pháp luật tương đương)

Mức độ 4

29

BKH-THA-271911

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng thay mặt thay nắm cho nội dung đăng ký chuyển động trong Giấy triệu chứng nhận chi tiêu hoặc Giấy ghi nhận đăng ký vận động chi nhánh, văn phòng đại diện thay mặt do cơ quan đăng ký đầu tư cấp nhưng mà không chuyển đổi nội dung đăng ký hoạt động

Mức độ 4

30

BKH-THA-271912

Mức độ 4

31

BKH-THA-271913

Thông báo lập vị trí kinh doanh (đối cùng với doanh nghiệp vận động theo giấy tờ đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư chi tiêu hoặc các sách vở và giấy tờ có giá bán trị pháp lý tương đương)

Mức độ 4

32

BKH-THA-271914

Mức độ 4

33

BKH-THA-271915

Đăng ký chuyển đổi nội dung đăng ký chuyển động chi nhánh, văn phòng thay mặt đại diện (đối cùng với doanh nghiệp chuyển động theo bản thảo đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

Mức độ 4

34

BKH-THA-271916

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký vị trí kinh doanh (đối cùng với doanh nghiệp chuyển động theo bản thảo đầu tư, Giấy bệnh nhận đầu tư chi tiêu hoặc các giấy tờ có giá chỉ trị pháp lý tương đương)

Mức độ 4

35

BKH-THA-271917

Thông báo xin chào bán cổ phần riêng lẻ của chúng ta cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng

Mức độ 4

36

BKH-THA-271918

Thông báo update thông tin người đóng cổ phần là cá nhân nước ngoài, người thay mặt theo uỷ quyền của người đóng cổ phần là tổ chức nước ngoài (đối với công ty cổ phần)

Mức độ 4

38

BKH-THA-271919

Thông báo dịch vụ cho thuê doanh nghiệp tư nhân

Mức độ 4

39

BKH-THA-271920

Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ các việc chia doanh nghiệp

Mức độ 4

40

BKH-THA-271921

Đăng ký ra đời công ty trọng trách hữu hạn nhì thành viên trở lên từ những việc chia doanh nghiệp

Mức độ 4

41

BKH-THA-271922

Đăng ký thành lập và hoạt động công ty cổ phần từ việc chia doanh nghiệp

Mức độ 4

42

BKH-THA-271923

Đăng ký thành lập và hoạt động công ty nhiệm vụ hữu hạn 1 thành viên từ việc tách doanh nghiệp

Mức độ 4

43

BKH-THA-271924

Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn nhị thành viên trở lên trên từ việc tách doanh nghiệp

Mức độ 4

44

BKH-THA-271925

Đăng ký ra đời công ty cổ phần từ việc tách doanh nghiệp

Mức độ 4

45

BKH-THA-271926

Mức độ 4

46

BKH-THA-271927

Mức độ 4

47

BKH-THA-271928

Chuyển đổi công ty trọng trách hữu hạn thành doanh nghiệp cổ phần

Mức độ 4

48

BKH-THA-271929

Chuyển đổi doanh nghiệp cổ phần thành công ty trọng trách hữu hạn một thành viên

Mức độ 4

49

BKH-THA-271930

Chuyển đổi doanh nghiệp cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn nhì thành viên trở lên

Mức độ 4

50

BKH-THA-271931

Chuyển thay đổi doanh nghiệp bốn nhân thành công xuất sắc ty nhiệm vụ hữu hạn

Mức độ 4

51

BKH-THA-271932

Thông báo tạm hoàn thành kinh doanh

Mức độ 4

52

BKH-THA-271933

Thông báo về câu hỏi tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đang thông báo

Mức độ 4

53

BKH-THA-271934

Giải thể doanh nghiệp

Mức độ 4

54

BKH-THA-271936

Chấm chấm dứt hoạt động bỏ ra nhánh, văn phòng công sở đại diện, địa điểm kinh doanh

Mức độ 4

55

BKH-THA-271937

Cấp lại Giấy ghi nhận đăng ký kết doanh nghiệp

Mức độ 4

56

BKH-THA-271938

Cấp đổi Giấy ghi nhận đăng ký marketing hoặc Giấy chứng nhận đăng ký marketing và đăng ký thuế thanh lịch Giấy ghi nhận đăng ký doanh nghiệp tuy vậy không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đk thuế

Mức độ 4

57

BKH-THA-271939

Hiệu đính tin tức đăng ký doanh nghiệp

Mức độ 4

58

BKH-THA-271940

Cập nhật bổ sung cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp

Mức độ 4

 

Mục 2. Thành lập và hoạt động và vận động doanh nghiệp xã hội

 

STT

Mã số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực con đường

59

BKH-THA-271601

Thông báo cam kết thực hiện phương châm xã hội, môi trường

Mức độ 4

60

BKH-THA-271602

Thông báo chuyển đổi nội dung cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

Mức độ 4

61

BKH-THA-271603

Thông báo chấm dứt cam kết thực hiện kim chỉ nam xã hội, môi trường

Mức độ 4

62

BKH-THA-271604

Thông báo đón nhận viện trợ, tài trợ

Mức độ 4

63

BKH-THA-271605

Thông báo chuyển đổi nội dung mừng đón viện trợ, tài trợ

Mức độ 4

64

BKH-THA-271606

Cung cấp cho thông tin, phiên bản sao báo cáo đánh giá tác động ảnh hưởng xã hội với Văn phiên bản tiếp thừa nhận viện trợ, tài trợ